home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
akoestisch onderzoek milieuvergunning

Akoestisch onderzoek omgevingsvergunning

Industrielawaai
: geluid naar de omgeving

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet een bedrijf vaak een akoestisch rapport overleggen waarmee het bevoegd gezag inzicht krijgt in de akoestische situatie en de mogelijke geluidsoverlast bij woningen.

AV-Consulting heeft veel ervaring met het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Indien er sprake blijkt te zijn van geluidsoverlast adviseert AV-Consulting het bedrijf bij het nemen van passende maatregelen. AV-Consulting Raadgevende ingenieurs gebruikt voor het meten van geluid professionele geluidmeet en registratie apparatuur van Bruel en Kjaer, Rion, SVANTEK, Norsonic en Aurolex. Met deze geluidsanalyzers is het mogelijk spectrale informatie te verkrijgen over geluidsbronnen.

Met behulp van het geografische geluidrekenmodel GEONOISE of GEOMILIEU of SOUNDPLAN is het mogelijk de geluidbelasting van een bedrijf door te rekenen volgens de richtlijnen. De metingen en berekeningen worden verricht volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uit 1999. Afgekort HRMI-99. Toetsing van de geluidniveaus vindt in Nederland plaats volgens de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening uit 1998. Afgekort HIV-1998 of aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Tevens kunnen wij met het programma Geonoise de zogenaamde verkeersaantrekkende werking uitrekenen volgens de Circulaire van VROM.

Ingevolge de circulaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (MBG 96006131) "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningsverlening op basis van de Wet milieubeheer" dient de geluidbelasting vanwege het verkeer op de openbare weg ten gevolge van de inrichting berekend te worden. Voor de vergunningverlening kan gebruik gemaakt worden van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen.

geluidsmeting

Presentatie van een geluidsmeting, links ziet u het geluidsspectrum en rechts de statistische verdeling van het geluid, het zogenaamde L95 of bijvoorbeeld het L50 niveau. Het L95 geluidsniveau wordt vaak gebruikt om het achtergrond geluidsniveau in de omgeving van een bedrijf te meten, zonder dat het bedrijf in werking is.

Op het gebied van industrie lawaai kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 • Berekenen van geluidimmissies volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai HRMI-99;
 • Geluid- en trillingsmetingen bij bestaande en nieuwe industriële inrichtingen;
 • Statistische geluidsanalyses ten behoeve van de normstelling in het kader van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening HIV-98;
 • Adviseren voor het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen ter beperking van de geluidemissies;
 • Metingen in het kader van de ARBO-wet;
 • Opstellen van geluidsniveaukaarten.
akoestisch onderzoek milieuvergunningwkcErvaringsgebieden

 • Veevoederfabrieken, plasticproducerende industrie, betonindustrie, chemische industrie, KCA-depots, afvalverwerkingsinstallaties, transportbedrijven, houtverwerkingsindustrie, metaalindustrie etc;
 • Rapporten in het kader van de diverse AMvB's Wet Milieubeheer zoals bijvoorbeeld Horeca-inrichtingen.

Technische installaties


Lawaai van technische installaties

Aan technische installaties kan AV-CONSULTING B.V. de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Het bepalen van de geluidproductie van de installatie doormiddel van metingen of berekeningen ;
 • Het bepalen van trillingsniveaus;
 • Het bepalen van de te treffen voorzieningen;
 • Het (samen met de installateur) ontwerpen van geluidsarme installaties.

Ervaringsgebieden

 • Ventilatie-systemen;
 • Airco- en koelinstallaties;
 • Warmte krachtinstallaties;
 • Liften, pompinstallaties, hydroforen.
akoestische onderzoeken en milieuvergunningen

Downloads industrielawaai
Geluid agrarische bedrijven vrom
Meer info over industrielawaai
akoestisch-rapport-wet-milieubeheer-vergunning
akoestisch-onderzoek
akoestisch-onderzoek-weg-railverkeer
akoestisch-rapport-bouwbesluit
akoestisch-onderzoek
akoestisch rapport wet milieubeheer
Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

 

 

 
AV-CONSULTING B.V. ® Industrielawaai
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer
s