\
 
home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
Akoestisch rapport Wet geluidhinder

Akoestisch onderzoek

Akoestisch rapport Wet geluidhinder


In het kader van een bouwplan of bestemmingsplanprocedure kan het nodig zijn dat u een akoestisch rapport (akoestisch onderzoek) moet laten opstellen in het kader van de Wet geluidhinder. Dit akoestisch onderzoek is noodzakelijk om de geluidsbelasting van de gevel van een gebouw te bepalen vanwege weg- of railverkeerslawaai.

Voor sommige gebouwen zoals - bijvoorbeeld woningen - zijn in de Wet geluidhinder eisen gesteld zogenaamde voorkeurswaarde en grenswaarde, soms is het noodzakelijk een zogenaamde hogere waarde aan de vragen. Een en ander is afhankelijk van de ligging van de woning, type weg etc. Op deze site kunt u nog meer informatie hierover vinden.

Voor andere gebouwen – bijvoorbeeld kantoren – stelt de Wet geluidhinder geen maximale eisen maar is het noodzakelijk om de geluidsbelasting te bepalen voor het berekenen van de geluidswering van de gevel in het kader van het Bouwbesluit.

In een akoestisch rapport in het kader van de Wet geluidhinder wordt het geluid in 999 van de 1000 gevallen berekend met een rekenmodel en dus niet werkelijk gemeten. Dit is vastgelegd in het zogenaamde Reken- en Meetvoorschrift. Voor wegverkeerslawaai is dit het Standaard Reken- en Meetvoorschrift I of II (regeling zoals bedoeld in de Wet geluidhinder).

Voor het akoestisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van geografische software. In Nederland is dit meestal Geomilie of SoundPLAN. In dit rekenmodel worden alle geluidsrelevante aspecten ingevoerd voor de geluidsberekening zoals de ligging van de wegen, de objecten, diverse bodemfactoren etc. Vervolgens worden aan deze elementen de juiste parameters toegekend, voor de wegen is dat de verkeersintensiteit, snelheid en verdeling van het verkeer, wegdek type (zoab, beton, klinkers etc.) voor de objecten de hoogte, reflectie factoren etc. Als alle parameters exact zijn ingevoerd door de akoesticus kan zeer nauwkeurig de geluidsbelasting worden bepaald ter plaatse van de gevels van alwaar de geluidsbelasting bepaald moet worden.

Bij een akoestisch onderzoek voor verkeerslawaai wordt gekeken naar het maatgevende jaar, dit is meestal (op grond van de Wgh) de situatie zoals die over 10 jaar verwacht wordt. Voor de verkeersgegevens wordt dus rekening gehouden met de autonome groei van het verkeer en toekomstige ontwikkelingen. Voor spoorweglawaai wordt gebruik gemaakt van het akoestisch spoorboekje.

Voor het berekenen van weg- en railverkeerslawaai bestaan ook nog eenvoudigere rekenbladen, deze vereenvoudigde methoden zijn soms ook goed toepasbaar maar leveren over het algemeen een hogere geluidsbelasting op – wat meestal niet wenselijk is – en deze eenvoudige methoden zijn beperkt tot standaard situaties.

In het akoestisch rapport wordt de wijze van onderzoek en een verantwoording gegeven van de gehanteerde rekenparameters. Meer informatie over geluid kunt u vinden op deze website onder onze rubriek geluidinformatie.

 
AV-CONSULTING B.V. ® akoestisch onderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer