home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
bouwlawaai bouwlawaaionderzoek

Geluidsrapport Heien Bouwbesluit

Alles wat u wilt weten over bouwlawaai / heien

In de buurt de bouwlocaties kan geluidsoverlast ontstaan ten gevolge van de bouwwerkzaamheden. Om geluidhinder ter plaatse van woningen zo veel mogelijk te voorkomen zijn er door de Raad van Ministers van de EG voor een aantal categorieën bouwmachines richtlijnen vastgesteld. In september 1984 zijn door de Raad van Ministers in dit kader richtlijnen van sloophamers, motorcompressoren, las- en vermogensgeneratoren, torenkranen en motorgrasmaaiers vastgesteld, gevolgd door richtlijnen voor diverse categorieën grondverzetmachines en voor vorkheftrucks in 1986.

Met betrekking tot de eisen voor de geluidsbelasting vanwege bouwlawaai (heien)ter plaatse van woningen kan het volgende worden gesteld:

De bescherming tegen het geluid voor bouwen en slopen is op verschillende wijzen gereguleerd. Over het algemeen geldt het Bouwbesluit 2012 voor het bedrijfsmatig (ver)bouwen van bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Voor een mobiele installatie waarmee bouw- en sloopafval wordt gebroken, geldt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Een gemeente kan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voorschriften op te nemen voor het niet-bedrijfsmatig bouwen en slopen. Bij deze beoordeling kan de circulaire bouwlawaai kan worden toegepast.

Als de dagwaarde hoger is dan voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A), is een maximaal aantal blootstellingsdagen geadviseerd. Dit geldt voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden, als ook voor de bijgehorende installaties en toestellen gedurende het gehele project, die plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur op werkdagen. De dagwaarde mag niet meer bedragen en niet langer duren dan de in deze tabel aangegeven waarden en maximale blootstellingduur in dagen. Een geluidsniveau boven de 80 dB(A) wordt afgeraden.

  1. Dagwaarde Max. blootstellingsduur tot 60 dB(A) Geen beperking in dagen
  2. Boven de 60 dB(A) Ten hoogste 50 dagen
  3. Boven de 65 dB(A) Ten hoogste 30 dagen
  4. Boven de 70 dB(A) Ten hoogste 15 dagen
  5. Boven de 75 dB(A) Ten hoogste 5 dagen
  6. Boven de 80 dB(A) 0 dagen

Deze opsommingl is als volgt te lezen. Voor activiteiten die een dagwaarde veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen de dagwaarde meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag de dagwaarde maximaal 15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. De dagwaarde bij gevels van woningen mag maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. In situaties waarbij hogere dagwaarden of een langere blootstellingsperiode wordt verwacht of werkzaamheden plaatsvinden op zaterdag, zon- en feestdagen, dient met maatwerk naar specifiekere oplossingen te worden gezocht.

AV-CONSULTING kan voorafgaande aan het bouw- of sloopproject een prognose akoestisch onderzoek uitvoeren. Dit resulteerd in een akoestisch rapport waarin staat beschreven wat de geluidbelasting met daarbij aangegeven gedurende hoeveel dagen. Ook kunnen wij maatregelen berekenen om aan de eisen uit het Bouwbesluit of andere regelgeving te kunnen voldoen.

Bij klachten over bouwlawaai controlemetingen verrichten ter plaatse van woningen. Ook is het mogelijk om voor grote bouwlocaties prognoses te doen voor de geluidsbelasting en aan de hand daarvan beheersplannen op te stellen om de geluidsoverlast te beperken.

Bekijk ook onze pagina over onbemand trillingensmetingen en geluidmetingen

Meer info over het stappenplan bouwlawaai VROM vindt u hieronder:
Stappenplan bouwlawaai Vrom
 
AV-CONSULTING B.V. ® Bouwlawaai onderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer