home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
bouwlawaai bouwlawaaionderzoek

Bouwlawaai en Trillingen

Alles wat u wilt weten over bouwlawaai ten trillingen

In de buurt de bouwlocaties kan geluidsoverlast ontstaan ten gevolge van de bouwwerkzaamheden. Om geluidhinder ter plaatse van woningen zo veel mogelijk te voorkomen zijn er door de Raad van Ministers van de EG voor een aantal categorieën bouwmachines richtlijnen vastgesteld. In september 1984 zijn door de Raad van Ministers in dit kader richtlijnen van sloophamers, motorcompressoren, las- en vermogensgeneratoren, torenkranen en motorgrasmaaiers vastgesteld, gevolgd door richtlijnen voor diverse categorieën grondverzetmachines en voor vorkheftrucks in 1986.

Met betrekking tot de eisen voor de geluidsbelasting vanwege bouwlawaai ter plaatse van woningen kan het volgende worden gesteld:

 “In het kader van de Wet geluidhinder 1980 zijn landelijke toetsingsnormen voor bouwlawaai opgesteld (Circulaire Bouwlawaai van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1981). Als toetsingsnorm voor de geluidbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van woningen tijdens de gehele duur van de werkzaamheden wordt een equivalent geluidniveau over de dag (7.00-19.00 uur) van 60 dB(A) aanbevolen. Bij een totale duur van werkzaamheden korter dan één maand kan een toetsingsnorm van 65 dB(A) worden gehanteerd. Voor bijzonder geluidgevoelig objecten zoals ziekenhuizen en scholen kan de bevoegde instantie (gemeente) ook een lagere dagwaarde dan 60 dB(A) als norm hanteren.

Indien deze waarden door toepassing van gebruikelijke bouwmachines zouden worden overschreden, moet er naar gestreefd worden dat de te gebruiken machines voldoen aan de verzwaarde emissie-eisen die in de circulaire bouwlawaai genoemd worden voor een aantal machines en apparaten.” (Geluid en Trillingen bij de Bouw, ir. E.A.P. Koningsveld, Stichting Arbouw)

AV-CONSULTING kan bij bijvoorbeeld klachten over bouwlawaai geluidsmetingen verrichten ter plaatse van woningen. Ook is het mogelijk om voor grote bouwlocaties prognoses te doen voor de geluidsbelasting en aan de hand daarvan beheersplannen op te stellen om de geluidsoverlast te beperken.

AV-CONSULTING heeft de beschikking over het plug and play geluidsmonitoring systeem Aurolex waarbij volledig automatisch geluidsmetingen verricht worden en automatisch rapportages en alarmen worden verstuurd.

Voor SBR trillingsmetingen hebben wij het AuroVibe. Hiermee kunt u via internet de trillingsmetingen controleren en beoordelen volledig automatisch.

Bekijk ook onze pagina over onbemand trillingsmetingen en geluidsmetingen

Meer info over het stappenplan bouwlawaai VROM vindt u hieronder:
Stappenplan bouwlawaai Vrom

 
AV-CONSULTING B.V. ® Geluidsmetingen en trillingsmetingen tijdens bouw
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer