home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
Geluidsonderzoek recreatielawaai

Geluidsonderzoek en Geluidsmetingen Recreatielawaai / Evenementen

Ook voor sport- en recreatieactiviteiten gelden er geluidseisen om eventuele geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Met betrekking tot dit soort activiteiten wordt er een onderscheid gemaakt tussen inrichtingen en niet-inrichtingen.

Het gaat vaak om een bedrijfsmatige activiteit of een dusdanig uit de hand gelopen hobby dat de activiteit een omvang heeft alsof het bedrijfsmatig was. Toch is een aantal recreatieactiviteiten geen inrichting, ofwel omdat er sprake is van een mobiele activiteit ofwel omdat de activiteit incidenteel en kortdurend van aard is. Tot de recreatie-inrichtingen behoren onder meer discotheken, dancings, kinderboerderijen, dierentuinen, maneges, speeltuinen, pretparken, kampeerterreinen, bioscopen, concertgebouwen, theaters, stadions en zwembaden. Tot de niet-inrichtingen behoren onder meer de niet-permanente kermissen, festivals, evenementen en eenmalige wedstrijden.

De meeste inrichtingen waar recreatieactiviteiten plaatsvinden vallen onder het Activiteitenbesluit. Enkele recreatie-inrichtingen die niet onder dit besluit vallen zijn vergunningplichtig. Er worden dan geluidseisen gesteld in de milieuvergunning.

Voor niet-inrichtingen bestaat er geen vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer. Dit geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om regulerend op te treden bij Algemeen Plaatselijke Verordening. Vele APV's kennen dan ook een evenementenverordening.

AV-CONSULTING B.V. kan geluidsmetingen en /of geluidsberekeningen verrichten om de geluidsemissie van recreatieactiviteiten vast te stellen. Verder kan advies worden verstrekt om geluidoverlast te beperken. Daarnaast heeft AV-Consulting het aurolex monitoringssyteem waarbij het mogelijk is bijvoorbeeld bij kermissen of evenementen geluid onbemand te monitoren en te volgen via het internet. Met dit systeem kunnen ook automatisch alarmen worden gegenereerd in de vorm van SMS-jes of e-mails naar bedrijven of handhavers. Tevens biedt het systeem de mogelijkheid om automatisch geluidrapportages te genereren.

 

 

 
AV-CONSULTING B.V. ® Recreatielawaai
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer