home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
akoestisch onderzoek milieuvergunning

Sound power measurements in accordance with
ISO 9614–1, ISO 9614–2, ECMA 160 and ANSI S 12–12

Een krachtig middel om de akoestische bronsterkte van een object te kunnen bepalen is intensiteitmetingen. Gebruik makend van deze methode is het zelfs mogelijk het akoestisch bronvermogen te bepalen indien het achtergrondgeluid veel sterker is dan dat van de bron: tot meer dan 10 dB verschil is nog nauwkeurig te bepalen.Deze methode geeft dus de mogelijkheid om apparatuur door te meten waarbij het niet wenselijk of niet mogelijk is deze te isoleren of naar een laboratoriumruimte te vervoeren. Denk hierbij aan apparatuur in een fabriekshal of zware machines.

geluidsintensiteitsprobe

 

Het principe van het bepalen van de bronsterkte met behulp van de intensiteit is gebaseerd op de divergentiestelling van Gauss, toegepast op de akoestiek. Deze luidt als volgt:

Akoestische intensiteit
Waarin:
I                               Intensiteit in een punt in de ruimte [W m-2]
n                             Normaalvector op oppervlak S  [-]
S                              Oppervlakte gekozen Gauss oppervlak [m2]
P
Ak                                       Akoestisch bronvermogen [W]

In woorden betekent dit dat op een gekozen Gauss oppervlak (bijvoorbeeld een denkbeeldige bol om de bron) de totale uitgaande geluidsintensiteit enkel afhankelijk is van de door het Gauss oppervlak omsloten bronnen. Dat wil dus zeggen dat als men een Gauss oppervlak kiest wat géén bronnen omsluit, PAk gelijk is aan 0, en de totale gemeten intensiteit dus ook 0 is. In figuur 1 is dit principe grafisch weergegeven.

Gauss Oppervalk Geluidsintensiteit

Figuur 1: Geluidsbron binnen en buiten Gauss oppervlak

In het geval dat er als Gauss oppervlak een bol wordt gekozen, volgt S = 4πR2, zodat de vergelijking, na integratie over dit oppervlak, overgaat in:

PAK

Waarbij I is opgebouwd uit de geluidsdruk en de deeltjes snelheid, en wel als volgt:

i=pv

Waarin:
p                             geluidsdruk op meetpunt [Pa]
v                              deeltjessnelheid op meetpunt [m s-1]

De deeltjessnelheid is een vectoriële grootheid en blijkt in de praktijk lastig te meten. Om deze te kunnen meten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt  twee microfoons op een, afhankelijk van de te meten frequenties, te variëren afstand. Wat er dan gemeten wordt is het drukverschil tussen deze microfoons. De deeltjessnelheid wordt dan als volgt bepaald. Beschouw de tweede wet van Newton:

Ma=F

Waarin:
m                            massa [kg]
a                              versnelling [m s-2]
F                              kracht [N]

Beschouw een klein volume element met oppervlak A en lengte dr. Er geldt dan voor in één richting:

element
Waarin:
ρ                             dichtheid lucht [kg m-3]
A                             oppervlakte volume element [m]
dr                            lengte volume element [m]
dvr                          snelheid volume element in richting r[m s-1]
dt                            tijd  [s]
dp                           drukval over volume element [Pa]

Delen door A en herschrijven geeft:

 

formule21

Gezien de meter een eindige afmetingen van de meetapparatuur wordt dp benaderd als Δp = (p2-p1) en dr als Δr. Deze aanname klopt indien Δr voldoende klein is ten opzicht van de golflengte λ van de kortst te meten golflengte. Substitueren daarvoor en vervolgens integreren naar de tijd geeft:

Formule22

Naast een uitdrukking voor de deeltjessnelheid is er ook een uitdrukking nodig voor de geluidsdruk. Deze wordt simpelweg gevonden door de gemeten geluidsdruk van beide microfoons te middelen:

formule23

Zodat voor de geluidsintensiteit in het gemeten punt volgt:

formule24

Dit is er wel van uitgaande dat er langs de as van het uitgezonden geluid gemeten is. Zodra er onder een hoek, stel hoek θ, gemeten wordt, verminderd de gemeten waarden van Δp als functie van deze hoek θ. Indien hoek θ gelijk is aan 0 wordt het volle signaal gemeten. Als daarentegen hoek θ 90o bedraagt zal er geen verschil gemeten worden tussen p1 en p2. In figuur [2] is een schematische weergave te vinden van deze situaties.

schema_intensitateitsprobe

Figuur 2: Schematische weergave richtingsgevoeligheid intensiteitsprobe.

Hieruit volgt dat:

formule25
Waarin:
θ                             Hoek tussen microfoons en uitgezonden geluid                                                [o]

Zodat uiteindelijk volgt:

formule26

In de praktijk wordt deze cos(θ) factor weggelaten. Zie figuur [3] voor een grafische weergave van deze meetfout als functie van de hoek. Zoals opvalt is er een relatief groot maximum, zodat binnen een hoek van 0 tot 20-30 graden de meetfout over het algemeen verwaarloost kan worden.

meetfout_intensiteitsprobe_functie_hoek_probe_geluidsbron

Figuur 3: Grafische weergave meetfout in dB als fucntie van hoek tussen probe en geluidsbron.

Dit principe blijkt in de praktijk erg handig. Het meten van dit minimum geeft nauwkeuriger de locatie van een bron aan dan het meten van het maximum. Echter, dit minimum wordt bepaald in een vlak. Daarom dient er voor het bepalen van het minimum in twee vlakken gemeten te worden om zo tot de precieze locatie te komen. 


Downloads industrielawaai

Sound_power_level_manriding_winch

Norsok_datasheet
 
Meer info over industrielawaai
akoestisch-onderzoek.htm
akoestisch rapport wet milieubeheer.htm
Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

 

 

 
AV-CONSULTING B.V. ® Industrielawaai
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer
s