home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
luchtonderzoek

Luchtonderzoek

AV-CONSULTING B.V. kan op het gebied van luchtonderzoek zowel emissie- als immissiemetingen verrichten. Ook kunnen wij zorgdragen voor het uitvoeren van geuronderzoek, bijvoorbeeld in het geval van stankoverlast.

Emissiemetingen kunnen worden verricht aan rook- en procesgassen. De gemeten emissie-waarden worden getoetst aan de vergunningseisen die gelden voor het betreffende bedrijf. Tevens kunnen wij voor u gasreinigingsinstallaties testen, processen optimaliseren en nulsituaties vastleggen.

De luchtonderzoeken worden verricht volgens de wettelijke richtlijnen en besluiten.

AV-CONSULTING B.V. kan immissiemetingen uitvoeren om de luchtkwaliteit op een bepaalde locatie vast te stellen. In het Besluit luchtkwaliteit is onder meer bepaald dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten brengen. Het gaat dan om luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Als blijkt dat grenswaarden uit het besluit zijn overschreden of naar verwachting zullen worden overschreden, moeten er maatregelen worden getroffen.

Op het gebied van geuronderzoek faciliteren wij geurverspreidingsberekeningen.

Bij de aanpak van de geurhinderproblematiek wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • Cat 1: ondernemingen of bedrijven in een homogene bedrijfstak met vergelijkbare geuremissies.
  • Cat 2: ondernemingen of bedrijven waarvan de geuremissiekarakteristieken binnen de bedrijfstak sterk verschillend zijn.
  • Cat 3: zeer grote complexe en unieke bedrijven en/of industriecomplexen.

Voor diverse bedrijven met sterk vergelijkbare emissies binnen een homogene bedrijfstak zijn "Bijzondere regelingen" opgesteld. In deze bijzondere regelingen is op basis van overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven op branche niveau aangegeven welk effect met specifieke maatregelen kan worden bewerkstelligd. Om de gewenste informatie voor deze bedrijfstakken te verkrijgen zijn geuronderzoeken uitgevoerd. In dergelijke onderzoeken is een beeld gegeven van de specifieke geuremissie en -immissie. In bepaalde gevallen wordt onderzocht in hoeverre de emissie leidt tot daadwerkelijke geurhinder in een gebied.

Downloads Luchtonderzoek
 
AV-CONSULTING B.V. ® luchtonderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer