AV Consulting

Ruimtelijke Onderbouwing

De ruimtelijke onderbouwing dient te voldoen aan het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet ruimtelijke ordening. De volgende hoofdstukken dienen te worden beschreven in de onderbouwing:

  • Inleiding, waaronder doel ruimtelijke onderbouwing, ligging plangebied en juridisch kader;
  • Beleidskader, zoals rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid;
  • Planbeschrijving en uitgangspunten, zoals situatie plangebied, randvoorwaarden en uitgangspunten, ruimtelijke en functionele structuur en verkeer en parkeren;
  • Omgevingsaspecten, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: milieuzonering, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, water, archeologie, cultuurhistorie en natuurwaarden.

In een ruimtelijke onderbouwing zijn vaak onderzoeken of rapporten noodzakelijk inzake de voornoemde omgevingsaspecten. Hieronder ziet u een checklist waarin u zelf kunt kunt selecteren of een dergelijk onderzoek noodzakelijk is, reeds aanwezig is of dat naar de mening van het bevoegd gezag volstaan kan worden met een algemeen verhaal in de ruimtelijke onderbouwing.

AANDACHTSVELDEN Van toepassing: Verhaal R.O.: Door wie aan te leveren: Raport verhaal: Conclusies: Procedure:
Milieuaspecten            
1. Bodemonderzoek.
2. Ecologisch onderzoek, ecoscan (flora/fauna, vogel-     habitatrichtlijn)
3. Watertoets
4. Akoestisch onderzoek, geluidsrapport
5. Luchtonderzoek
6. Geuronderzoek
7. Wet mileubeheer (vergunningssituaties)
8. Mer-rapporage
             
Externe veiligheid            
1. Externe veiligheidsrapportage, quick-scan groepsrisico en     individueelrisico.
2. Individuleel risco
             
Archeologie, Cultuurhistorie, Landschappelijk            
1. Archeologisch onderzoek
2. Cultuurhistorisch onderzoek
3. Landschappelijke inpassingsanalyse
             
Overige aandachtsvelden voor een goede ruimtelijke onderbouwing zijn:
Infra            
1. Verkeerskundigonderzoek
2. Leidingeninfrastructuur (bovengrondse en ondergrondse)
3. Distributieplanologie (o.a. winkelbeleid)
Maatschappelijk            
1. Civielrecht (burenrecht, eigendomsverhoudingen)
2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
3. Economische uitvoerbaarheid (planschade risico, exploitatie)
Ruimtelijke ordening            
1. Volkshuisvesting (locaal/regionaal)
2. Stedenbouwkundige inpassing
3. Welstandtoetsing
4. Toetsing landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid

print deze checklist voor de ruimtelijk onderbouwing