home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 

Archeologisch onderzoek

Overheden, projectontwikkelaars en bouwbedrijven moeten tegenwoordig over archeologische informatie beschikken om hun ruimtelijke plannen te kunnen realiseren. Om ervoor te zorgen dat het archeologisch onderzoek soepel verloopt en binnen het beschikbare tijdsbestek plaatsvindt, is het van belang om dit werk tijdig en op de juiste wijze in uw planning in te passen.

Zo houdt u de kosten beheersbaar en wordt voorkomen dat u te maken krijgt met onnodige en kostbare vertraging tijdens de uitvoer van het project.Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek
Iedereen die ruimtelijke plannen heeft waarbij bodemverstoring kan ontstaan, krijgt met archeologie te maken. Dus niet alleen bij bouwprojecten, maar bijvoorbeeld ook bij bodemsanering, bij het aanleggen of vervangen van kabels, leidingen of riolering of het graven van watergangen komt archeologie om de hoek kijken. De meeste gemeenten in Nederland hebben tegenwoordig een archeologische beleidsnota met bijbehorende beleidskaart, waarop eenvoudig te zien is of er op de bewuste locatie een verwachting voor archeologische resten bestaat en zo ja, of onderzoek noodzakelijk is.

Om te voorkomen dat u te maken krijgt met onnodige en kostbare vertraging tijdens de uitvoer van uw project, is het van belang in een vroeg stadium met de gemeente af te stemmen of archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Zo ja, dan is het belangrijk om dit zo goed mogelijk binnen uw project in te passen en het soepel te laten verlopen.
Als er op uw projectlocatie nog geen archeologisch onderzoek is verricht, zal eerst een vooronderzoek moeten worden verricht. In enkele gevallen kan worden volstaan met een quickscan of een afstemming met de gemeentelijk archeoloog, maar in de meeste gevallen dient een bureauonderzoek te worden uitgevoerd conform de geldende richtlijnen (BRL SIKB 4000 en de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, KNA). Dit bureauonderzoek kan eventueel worden uitgebreid met een booronderzoek. Indien ook na dit onderzoek de verwachting voor een vindplaats nog hoog is, kan in overleg met u en met de gemeente worden besloten verder onderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven. Indien uit een proefsleuvenonderzoek blijkt dat er een intacte vindplaats aanwezig is, kan de gemeente besluiten dat deze dient te worden opgegraven of dat beschermende maatregelen (bijvoorbeeld archeologievriendelijk bouwen) moeten worden genomen. In sommige gevallen kan worden besloten de werkzaamheden onder archeologische begeleiding te laten plaatsvinden. Voor gravende onderzoeken (proefsleuven, begeleiding of opgraven) geldt dat eerst een Programma van Eisen moet worden opgesteld, dat door de gemeente dient te worden goedgekeurd.

Wij kunnen niet alleen voor u bepalen of archeologisch onderzoek noodzakelijk is, maar kunnen alle fasen van dit onderzoek ook voor u uitvoeren volgens de geldende richtlijnen. Gravend onderzoek zal plaatsvinden in samenwerking met een partij die hiertoe conform de BRL gecertificeerd is en over een opgravingsvergunning beschikt.


Archeologisch onderzoek uitleg perioden begrippen
Cultuurhistorisch onderzoek bij ruimtelijke ordening en Wet milieubeheer

 

 
AV-CONSULTING B.V. ® Archeologisch onderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer