Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing
Ruimtelijke onderbouwing

< vorige

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Als u een bouwplan heeft dat niet binnen het omgevingsplan.  ‘past’ krijgt u hiermee te maken. Een omgevingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. U kunt bestemmingsplannen inzien bij uw gemeente of op de website van uw gemeente. Gemeenten zijn verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele omgevingsplannen. Deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Als er geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het plangebied, kan het omgevingsplan  na 10 jaar actueel verklaard worden. Er hoeft dan geen nieuw bestemmingsplan gemaakt te worden.

Wij helpen u graag bij de procedure die nodig is om deze omgevingsplan wijziging mogelijk te maken zodat u uw plan kunt realiseren. Hieronder treft u informatie aan inzake deze procedure en alles wat daarbij komt kijken. De proceduretijd voor het opstellen van een omgevingsplan, exclusief de tijd nodig voor het opstellen daarvan, alle onderzoek en overleg etc, is verkort.  Daarna is uiteraard nog wel beroep mogelijk bij de Raad van State wat ook de nodige tijd in beslag kan nemen.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet is een nieuwe wet die alles regelt voor de omgeving waarin we wonen en leven. De nieuwe wet bundelt 26 oude wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet natuurbescherming. Controleer derhalve de termijnen in de Omgevingswet

Terinzagelegging + zienswijze 6 weken
Vaststelling plan bij zienswijzen 12 weken
Bekendmaking 2 of 6 weken
Inwerkingtreding 6 weken
Totaal derhalve 26-30 weken.

De geldigheid van het omgevingsplan zal vanaf de datum van vaststelling 10 jaar bedragen, de gemeenteraad kan dit echter verlengen met 10 jaar. Op een dergelijk verlengingsbesluit is rechtstreeks beroep bij de Raad van State mogelijk. Als de gemeente verzuimd tijdig het bestemmingsplan te vernieuwen geldt er als sanctie dat de gemeente geen leges meer in rekening mag brengen. Dit laatste moet er voor zorgen dat gemeentes tijdig hun omgevingsplannen actualiseren.

Iedereen kan bij de gemeenteraad een verzoek indienen tot herziening van het omgevingsplan, de gemeente moet hierop binnen 8 weken beschikken. In geval van een afwijzing is het mogelijk om hiertegen bezwaar- en beroep in te stellen. Indien de gemeenteraad – of bij delegatie burgemeester en wethouders – een Projectbesluit nemen zal die te allen tijde voorzien moeten zijn van een goede Ruimtelijke Onderbouwing!

De inhoud van de Ruimtelijke Onderbouwing komt in hoofdlijnen overeen met de onderwerpen die in een bestemmingsplan voorkomen.
In de ruimtelijke onderbouwing dienen tenminste de volgende onderdelen te worden behandeld:
1. Beschrijving van het project.
2. De geldende planologische situatie.
3. De visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied;
4. De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.
5. Rapportage van de gehouden inspraak.
6. Verantwoording van de economische uitvoerbaarheid.
7. Toets aan rijks-, regionaal- en provinciaal beleid;
8. Toets aan de milieuwetgeving.
9. Afweging van betrokken cultuurhistorische belangen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Onderbouwing en zal veelal hiervoor een bijdrage verlangen van de initiatiefnemer zoals bijvoorbeeld de projectontwikkelaar, de particulier of de aannemer. De ruimtelijke onderbouwing vindt zijn basis in de structuurvisie of een ontwerpbestemmingsplan alsmede de door de gemeente vastgestelde beleidsnota’s. De praktijk leert dat de gemeente de diverse onderzoeken die noodzakelijk zijn voor een goede en zorgvuldige Ruimtelijke Onderbouwing zal vragen aan de initiatiefnemers en zelf het algemene deel van de Ruimtelijke Onderbouwing voor haar rekening zal nemen. Relevante milieugegevens kunnen o.a. worden ontleend aan een (aanvullende) milieueffectrapportage en aan vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer en de Wet Geluidhinder. Ingenieursbureau AV-Consulting B.V. kan u helpen bij het aanleveren van de noodzakelijke stukken en rapportages. Ook kunnen wij de volledige ruimtelijke onderbouwing voor onze rekening nemen. Veel van deze onderzoeken kan AV-Consulting zelf uitvoeren zoals bijvoorbeeld alle milieuonderzoeken, andere specialistische thema’s worden in samenwerking met relatiebureaus uitgevoerd (bijvoorbeeld archeologie en externe veiligheid),

Milieuaspecten
1. Bodemonderzoek
2. Ecologisch onderzoek, ecoscan (flora/fauna, vogel- habitatrichtlijn)
3. Watertoets
4. Akoestisch onderzoek, geluidsrapport
5. Luchtonderzoek
6. Geuronderzoek
7. Wet mileubeheer (vergunningssituaties)
8. Mer-rapporage

Externe veiligheid
1. Externe veiligheidsrapportage, quick-scan groepsrisico en individueelrisico.
2. Individuleel risco

Archeologie, Cultuurhistorie, Landschappelijk
1. Archeologisch onderzoek
2. Cultuurhistorisch onderzoek
3. Archeologisch onderzoek uitleg over perioden en begrippen
4. Landschappelijke inpassingsanalyse

Infra
1. Verkeerskundigonderzoek
2. Leidingeninfrastructuur (bovengrondse en ondergrondse)
3. Distributieplanologie (o.a. winkelbeleid)

Maatschappelijk
1. Civielrecht (burenrecht, eigendomsverhoudingen)
2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
3. Economische uitvoerbaarheid (planschade risico, exploitatie)

Ruimtelijke ordening
1. Volkshuisvesting (locaal/regionaal)
2. Stedenbouwkundige inpassing
3. Welstandtoetsing
4. Toetsing landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid

Ingenieursbureau AV-Consulting helpt u verder bij de procedure. Over de diverse thema’s en onderzoeken verwijzen wij u naar de andere artikelen op onze website of neem contact op met één van onze medewerkers.© 2024.  Aan bovenstaande tekst kunnen op generlei wijze rechten worden verbonden, gebruik hiervan is volledig voor eigen risico
AV-CONSULTING B.V. ® Ruimtelijke Onderbouwing en Omgevingsplan