Akoestisch Rapport – BBL

Geluidsmetingen met XL2
Geluidsmetingen met XL2 van NTI

Akoestisch rapport Besluit bouwwerken leefomgeving / Bouw akoestisch rapport

In het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving  is het soms noodzakelijk dat u een akoestisch bouwtechnisch rapport (ook wel akoestisch onderzoek genoemd) moet overleggen om aan te tonen dat het bouwplan
c.q de constructie en/of uitwendige gescheidingsconstructie (gevel) voldoet aan
de geluidseisen die in het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn gesteld. Bijvoorbeeld uit het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai volgt dat de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Besluit kwaliteit leefomgeving.

Het kan daarbij gaan om de volgende onderzoeken.

  • Akoestisch rapport mbt de geluidsisolatie van de gevel
  • Akoestisch rapport mbt de luchtgeluidsisolatie
  • Akoestisch rapport mbt de contactgeluid isolatie
  • Akoestisch rapport mbt de installatie geluid
  • Akoestisch rapport mbt de nagalmtijden in ruimten of
    galm

In een bouwakoestisch rapport gaat het dus om de technische uitvoering van het bouwplan. Op grond
van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) c.q. het Omgevingsplan zijn er dan geen problemen meer op het gebied van geluidregelgeving. In principe zijn alle bouw akoestisch problemen op te lossen alleen kost het soms veel geld. Denk bijvoorbeeld aan de geluidseis tussen gemeenschappelijke verkeersruimten en verblijfsgebieden. Dit betekent vaak dure geluidsisolerende deuren tussen deze gemeenschappelijke verkeersruimte en de woning aan deze verkeersruimte. Een dergelijke geluidsisolerende (houten) deur met kozijn en kierdichting is makkelijk 3x zo duur als een standaard
buitendeur!

AV-Consulting heeft diverse geavanceerde akoestische rekenmodellen om de geluidsisolatie te berekenen. Bijvoorbeeld ‘geluidwering gevels van dgmr’ of ‘bas luco’ van Tno, maar ook in eigenbeheer ontwikkelde software om bijvoorbeeld de flankerende transmissie te kunnen doorrekenen zoals CadnaB. Met deze software is het mogelijk om vooraf – op basis van de bouwtekening – een prognose te doen of voldaan kan worden aan de te stellen geluidseisen op grond van het Bkl of andere richtlijnen (bijvoorbeeld NOC-NSF bij sport gelegenheden) of (Rijksgebouwendienst bij overheidsgebouwen).
Op basis van deze geavanceerde rekenmodellen kan, aan de hand van tekeningen een prognose worden gemaakt van de geluidsisolatie, ook kunnen met deze rekenmodellen geanalyseerd worden welke maatregelen er verbeterd of aangepast moeten worden. Achteraf kan door middel van geluidsmetingen gecontroleerd worden of alles voldoet aan de geluidseisen die gesteld worden. Het – achteraf opsporen van bouwfouten – kan door middel van geavanceerde trillingsmetingen of geluidsintensiteitsmetingen. Het advies luidt echter ‘zorg vooraf dat u de juiste materialen en details gebruikt’ u bespaart daarmee veel zorgen en geld.

Om een indruk te krijgen hoe e.e.a wordt gemeten in de praktijk kunt u onze rubriek ‘informatie geluid’ raadplegen. Onder andere de publicatie Hts.pdf.

De bouwakoestiek is zeer complex en vaak onderschat door industrieel akoestici. Praktijkervaring is een must. Goede/ervaren bouwakoestici zijn schaars! Hoe gaat een bouwakoestisch onderzoek in zijn werk? Globaal komt het er op neer dat op basis van bouwtekeningen, detail en materiaal gegevens prognose berekeningen worden gemaakt voor de lucht en contactgeluidsisolatie.

Veel gegevens zijn verwerkt in een database dat bij het ingenieursbureau aanwezig is zodat op grond van de details en materialen een zeer nauwkeurige berekening kan worden gemaakt. Op basis van deze berekenen kunnen adviezen worden gegeven over eventuele aanpassingen van details en/of materialen. Achteraf kunnen geluidsmetingen worden verricht ter controle van het uiteindelijke resultaat. Met de huidige rekenmodellen is het mogelijk om binnen 1 a 1,5 dB nauwkeurig het uiteindelijke resultaat te prognosticeren. Het meten achteraf vindt meestal plaats volgens de Nederlandse Norm NEN-5077. Praktijkvoorbeelden zijn veelal te vinden in de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR). Voor de overige informatie wordt hierbij verwezen naar de overige informatie op onze site onder informatie geluid.

Besluit bouwwerken leefomgeving Bbl Geluidsmetingen met XL2
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Geluidsmetingen met XL2