Akoestisch Onderzoek Omgevingswet Bkl

Akoestisch Onderzoek Omgevingswet
Akoestisch Onderzoek Omgevingswet

Akoestisch Onderzoek Omgevingswet. Akoestisch rapport

Een akoestisch rapport i.v.m. de Omgevingswet, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning op een melding  zal de overheid c.q omgevingsdienst veelal aan het bedrijf verzoeken een akoestisch rapport (akoestisch onderzoek) te laten opstellen door een terzake kundig adviesbureau. AV-CONSULTING B.V. RI verricht voornoemd akoestisch onderzoek. Hiertoe worden geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeet apparatuur van Bruel en Kjaer en Rion, SVANTEK en NTI (geluid.eu .)

Deze meetgegevens worden vervolgens omgerekend naar geluidvermogen niveaus Lwr in dB(A) ook wel bronvermogens genoemd. Deze geluidsbronnen worden vervolgens in een geografisch rekenprogramma “GeoMilieu” of “SoundPLAN” ingevoerd om daarmee volgens de voorschriften zoals gesteld in ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling c.q. de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai (HMRI-99) berekeningen te verrichten.

De toetsing van de berekende geluidniveaus vindt plaats op grond van de het Besluit kwaliteit leefomgeving of de Besluit activiteiten leefomgeving en/of de locale geluideisen op grond van bijvoorbeeld een geluidsbeheersplan of Omgevingsplan.

Een akoestisch onderzoek (akoestisch rapport) wordt meestal als volg opgebouwd:

Akoestisch onderzoek volgens ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling c.q. de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI-II, 1999).

  • Inventarisatie en meting van alle geluidbron­nen en de voor deze bronnen relevante bedrijfstijden aan de hand van een gesprek met uw iemand van uw bedrijf.
  • Metingen met meetapparatuur van Bruel en Kjaer, NTI of Rion, conform IEC-61672-1, klasse 1.
  • Het uitwerken van de meetresultaten en bepalen van de bronvermogens met de diverse methoden volgens de Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai 1999.
  • Het verrichten van een akoestisch onderzoek con­form methode II uit de nieuwe Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai 1999 alsmede volgens de richtlijnen van de gemeente c.q. Omgevingsdienst.
  • Het ontwerpen van een computermodel (GeoMilieu of SoundPLAN) van de werkelijkheid op basis van de aangeleverde en geïnventariseerde gegevens.
  • Het verrichten van overdrachtsberekeningen ter bepaling van geluidimmissie-niveaus in de omgeving van het bedrijf of de activiteiten.
  • Het berekenen van de etmaalwaarden rond de inrichting. Toetsing van de berekende geluidbelasting aan normstelling of vigerende geluidseisen.
  • Toetsing aan de Circulaire geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996, MBG 96006131.
  • Beknopte toetsing aan het BBT-beginsel.
  • Rapporteren van het onderzoek zoals aangegeven in  de ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

Het uitwerken van maatregelen is meestal optioneel omdat dit vooraf niet ingeschat kan worden. Tevens is dit uiteraard afhankelijk of voldaan kan worden aan de geluidnormen.

Geluid en Omgevingsplan

In het kader van de herziening van Omgevingsplannen is het op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving noodzakelijk inzicht te krijgen in de geluidbelasting vanwege de infrastructuur in het plangebied. Hiertoe moet een akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidbelasting vanwege de wegen, inclusief de spoorwegen voor de komende 10 jaar (bestemmingsplan periode). Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode (SRM-2) middels het programma “GeoMilieu”, de resultaten van het onderzoek worden verwoord in de akoestische paragraaf, de berekende geluidcontouren worden ingetekend op de plankaart behorend bij het bestemmingsplan.

Akoestisch Onderzoek Attractiepark
Geluidsonderzoek Attractiepark
Geluidsonderzoek Industrielawaai
Geluidsonderzoek Industrielawaai

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

Akoestisch rapport Wet Milieubeheer vergunning

Geluidadvies_woningbouw
Akoestisch rapport Wet geluidhinder
Akoestisch rapport bouwbesluit