Lawaai Risico Inventarisatie & Evaluatie

Lawaai op de werkplek, Risico Inventarisatie & Evaluatie

De ARBO-wetgeving stelt eisen aan de geluidsdrukniveaus waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. Op elke arbeidsplaats dient in het kader van de inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 5 Arbowet het geluidsniveau beoordeeld en, indien nodig, gemeten te worden.

ARBO Lawaai Inventarisatie en Evaluatie
ARBO Lawaai Inventarisatie en Evaluatie

Wetenschappelijk is vastgesteld dat langdurige blootstelling aan een equivalent geluid-niveau van meer dan 80 dB(A) gehoorschade tot gevolg kan hebben. Bij een equivalent geluidniveau van 85 dB(A) is deze kans bij een dagelijkse blootstelling na een arbeidsduur van 40 jaar reeds 10%. Bij hogere niveaus nemen de kansen uiteraard toe. De problematiek van schadelijk geluid op de arbeidsplaats is bijzonder wijdverbreid. De thans geldende regelgeving inzake schadelijk geluid op de arbeidsplaats kan in het algemeen als afdoende worden beschouwd en houdt samengevat het volgende in:

  • de werkgever heeft de plicht om het geluid op de werkplek volgens een schriftelijk plan te beoordelen (dus het geluid te meten);
  • indien het equivalente geluidniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn personeel voor te lichten over de gevaren van schadelijk geluid en dienen passende (persoonlijke) gehoorbescher­mingsmiddelen be­schikbaar te worden gesteld. De werkne­mers die hieraan blootgesteld worden dienen regelmatig geaudiometreerd te worden. Bij geconstateerde gehoorscha­de dienen er maatre­gelen getroffen te worden;
  • indien het equivalente geluidniveau hoger is dan 85 dB(A) moet de werkgever maatregelen nemen om het geluid terug te brengen tot beneden deze grens tenzij dat om techni­sche, operationele of economische gronden redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. De te treffen maatre­gelen moeten in een schriftelijk plan worden vastgelegd;
  • op plaatsen waar het equivalente geluidniveau hoger is dan 85 dB(A) is het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen verplicht. Deze plaatsen moeten zijn afgebakend met waarschuwings­borden en bijvoorbeeld markeringslijnen op de vloer.

Bij de voornoemde waarden worden de equivalente geluidniveaus bedoeld (LAeq,w) tijdens het uitvoeren van een ken­mer­kende handeling of werkzaamheid.

AV-Consulting B.V. verricht geluidsmetingen op de werkplek. Wij kunnen voor u een zogenaamd binnenlawaai model opstellen om inzicht te krijgen in de geluidssituatie binnen een bedrijf. Ook kunnen wij u adviseren over te treffen voorzieningen.