Arbo onderzoek

Arbo onderzoek c.q. Risico Inventarisatie en Evaluatie Geluid en Trillingen

Geluid en trillingen inventarisatie op de werkplek

Wetenschappelijk is vastgesteld dat langdurige blootstelling aan een equivalent geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) gehoorschade tot gevolg kan hebben. Bij een equivalent geluidsniveau van 85 dB(A) is deze kans bij een dagelijkse blootstelling na een arbeidsduur van 40 jaar reeds 10%. Bij hogere niveaus neemt deze kans uiteraard toe. Inventarisatie van geluid op de werkplek is derhalve noodzakelijk.

De problematiek van schadelijk geluid op de arbeidsplaats is bijzonder wijdverbreid. De thans geldende regelgeving inzake schadelijk geluid op de arbeidsplaats kan in het algemeen als afdoende worden beschouwd. Indien het equivalente geluidsniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn personeel voor te lichten over de gevaren van schadelijk geluid en dienen passende (persoonlijke) gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld. De werknemers die hieraan blootgesteld worden dienen regelmatig geaudiometreerd te worden. Bij geconstateerde gehoorschade dienen er maatregelen getroffen te worden.

Door AV-CONSULTING B.V. worden spectrale geluidsmetingen verricht met behulp van precisie geluidmeet- en registratieapparatuur van Bruel en Kjaer (type 1, NEN 10651 en NEN 10804) tijdens de diverse werkzaamheden op de werkplek. Of er wordt gekozen voor noise-dosismeters. Op basis van de geluidmetingen wordt het partiële geluidexpositieniveau en de totale geluidsexpositie volgens de NEN 3419 per functiegroep of per medewerker bepaald. Tevens wordt het nagalmniveau in de ruimte bepaald en de heersende nagalmtijden (T60_waarde).

Geluidanalyzer
Geluidsanalyzer

Trillingen op de werkplek
Nederlandse bedrijven die werken met trilling-veroorzakende apparatuur moeten met ingang van 1 juli 2005 van elke trillingsbron bepalen wat de trillingsintensiteit is en hoe ermee dient te worden gewerkt. Voor bepaalde trillingen is een maximale veilige werktijd per dag vastgesteld. Hierbij wordt naar een balans gezocht tussen vorm en norm om claims wegens beroepsgerelateerde ziekten te voorkomen. Veel chauffeurs van heftrucks, verreikers, HLOP’s en MPT’s staan in hun werk bloot aan handarm trillingen en lichaamstrillingen. Voor handarm trillingen geldt als actiewaarde een trillingsniveau van 2,5 [m/s²] en voor lichaamstrillingen een actiewaarde van 0,5 [m/s²] gemiddeld over een 8 uur durende werkdag.

Op basis van de technische informatie van de diverse machines (inventarisatie) kan vooraf worden bepaald of het noodzakelijk is om een trillingsonderzoek in te stellen naar de in situ optredende trillingsniveaus op de werkplekken. Op basis van de aldus verkregen meetgegevens kan bepaald worden of aan de grenswaarde wordt voldaan en of er maatregelen te treffen zijn teneinde de trillingen terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Het verrichten van trillingsmetingen door AV-CONSULTING B.V. vindt plaats met behulp van precisie trillingsapparatuur van Larson en Davis en Svantek, Bruel & Kjaer en NTI, conform de ISO-standaard 2631 voor handarm trillingen en 5349 voor lichaamstrillingen tijdens de diverse werkzaamheden.

Zie ook:
Onbemand-trillingsmonitoring