ECO – Scan

ECO-scan (Flora- Faunawet)
ECO-scan (Flora-Faunawet)

ECO-scan (Flora- Faunawet)

Voor nieuwbouwlocaties en bestemmingsplan wijzigingen kan er worden geëist dat een Eco-effect Scan wordt uitgevoerd volgens de Flora- en Faunawet. De Flora- en Faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet vervangt een aantal wetten waaronder de Vogelwet, de Jachtwet en de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet. De wet tracht een integraal en samenhangend wettelijk kader te bieden voor de bescherming van dieren- en plantensoorten. Door de Flora- en Faunawet is de bewijslast op dit gebied in veel gevallen bij de opdrachtgever komen te liggen. Indien tijdens het bouwproject deze bewijsvoering gevraagd wordt, is het van groot belang de Eco-effect Scan voor aanvang van de werkzaamheden te hebben afgerond. Hiermee wordt hinderlijke vertraging voorkomen.

ECO-effect scan
In verband met de Flora- en Faunawet is de grondeigenaar verplicht een toetsing uit te voeren naar de effecten van het project op de aanwezige natuur. Hierbij dient te worden gekeken naar de eventuele aanwezigheid van beschermde planten of dieren in het aandachtsgebied. Doorgaans wordt een ecologische toetsing binnen de bestemmingsplanwijzigingsprocedure gevraagd.

ECO-effect onderzoek
Indien uit de scan blijkt dat er negatieve effecten op beschermde soorten en beschermde gebieden worden gesignaleerd, is een uitgebreider onderzoek in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk. Wanneer blijkt dat beschermde soorten voorkomen kan een ontheffing worden aangevraagd. Met een ontheffing worden eventueel storende effecten door de werkzaamheden toegestaan.

AV-Consulting kan u helpen met een eco effect scan neem vrijblijvend contact met ons op. Bel.: 0182-352311

Downloads ECO-scan (Flora-Faunawet)

Besluit rode lijsten

Folder soorten flora + fauna

De flora

Flora en fauna vereenvoudigd