Akoestisch Onderzoek Omgevingswet

Akoestisch rekenmodel i.h.k. van de Omgevingswet
Akoestisch rekenmodel i.h.k. van de Omgevingswet

Akoestisch Onderzoek i.h.k. van de Omgevingswet

Iedereen kan bij de gemeente een verzoek indienen tot herziening van het omgevingsplan (vroegere bestemmingsplan) , de gemeente moet hierop binnen 8 weken op beschikken. In geval van een afwijzing is het mogelijk om hiertegen bezwaar- en beroep in te stellen.

Vooruitlopend op de aanpassing van een omgevingsplan  is het mogelijk om ten behoeve van de realisatie van een project dat afwijkt van het bestemmingsplan een Projectbesluit ‘aan te vragen’ bij de gemeente.

Als u voornemens bent een bouwplan te realiseren is het mogelijk dat u hiermee te maken krijgt. Dit betekent dat u iets wilt gaan realiseren dat in strijd is met het geldende (vigerende) omgevingsplan.

Na de vaststelling van een omgevingsplan kan het noodzakelijk zijn – ten behoeven van uw plan – dat de gemeente overgaat tot een projectbesluit.

Dit kan onder andere te maken hebben met het feit dat u de bestemming wilt veranderen of dat u groter wilt bouwen dan het omgevingsplan toestaat etc.

Het besluit biedt de mogelijkheid om de omgevingsplan procedure gefaseerd te doorlopen. De gemeente kan het projectbesluit gebruiken als het omgevingsplan een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat en men een dergelijke activiteit toch mogelijk wil maken, zonder meteen het hele omgevingsplan te hoeven aanpassen. In een projectbesluit moeten de belangrijkste elementen van het project worden beschreven. Realisatie van een project kan dan voortvarend ter hand worden genomen. Regeling van bijvoorbeeld de beheersaspecten van het betreffende project volgt later bij de aanpassing van het omgevingsplan. Omdat de actualiteit van omgevingsplan van groot belang is, moet het projectbesluit altijd gevolgd worden door een aanpassing van het omgevingsplan.

Indien er een Projectbesluit procedure gevolgd moet worden zal er een goede ruimtelijke onderbouwing van het project/bouwplan gemaakt worden.

De plannen die u heeft, welke in afwijking zijn van het vigerend omgevingsplan zulllen moeten grondslag moeten vinden in een gemeentelijke of provinciale structuurvisie. Op basis van de nieuwe omgevingswet dienen gemeenten,provincies en Rijk hun beleid neer te leggen in één of meerdere structuurvisies.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de regels in het omgevingsplan leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit staat in artikel 4.2, eerste lid, Omgevingswet. Het zorgen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is een taak die primair bij de gemeente ligt. Wanneer een provincie, waterschap of het Rijk een projectbesluit vaststelt, ligt deze taak bij die betreffende overheid (artikel 5.53, eerste lid, Omgevingswet).

U kunt een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan bereiken door: regels aan activiteiten te stellen voor (een gedeelte van) het grondgebied; functieaanduidingen met de toegelaten activiteiten (met regels) te koppelen gekoppeld aan locaties. Alle regels in het omgevingsplan samen moeten leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De gemeente moet daarbij rekening houden met alle betrokken belangen. Verder gelden de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Vanwege de koppelingen die er liggen tussen de omgevingswet en diverse andere regelgeving zal de gemeente van u allerlei onderzoek gaat vragen die nodige zijn. Deze gegevens zijn voor de gemeente noodzakelijk voor een goede ruimtelijke onderbouwing.

Wij noemen er hierbij een aantal:

  1. archeologisch onderzoek
  2. bodemonderzoek
  3. eco-scan
  4. watertoets
  5. akoestisch onderzoek
  6. luchtkwaliteitonderzoek
  7. planschade onderzoek

Het laten uitvoeren van al deze onderzoeken is gebonden aan allerlei regels en voorschriften en dient door gespecialiseerde adviseurs uitgevoerd te worden. Dit betekent dat de kosten voor deze onderzoeken aanzienlijk zijn.

U kunt kosten besparen door al deze onderzoeken bij één bureau onder te brengen zodat er niet allerlei dubbel uitzoekwerk hoeft te gebeuren. Daarnaast bent u er op die manier van verzekerd dat de onderzoeken onderling goed op elkaar aansluiten. AV-CONSULTING heeft de expertise in huis om deze onderzoeken in combinatie voor u uit te voeren.

Het voor derden (zoals buren etc.) mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen uw (bouw)plan. Deze bezwaren kunnen tot aan de Raad van State worden doorgezet. AV-CONSULTING heeft ook voor dit traject de nodige expertise in huis.

Meer info over de procedure omgevingsweg vindt u hieronder:
Omgevingsplan op hoofdlijnen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Regels op de kaart – Omgevingsloket (overheid.nl)
Checklist goede ruimtelijke onderbouwing