Watertoets

Watertoets bij Omgevingsvergunning en Ruimtelijke Plannen 

Indien er sprake is van nieuwbouwplannen of wijziging van een bestemmingsplan op een locatie kan er door de overheid een Watertoets geëist worden. AV-CONSULTING helpt u graag door middel van een adviesrapport. Door middel van de Watertoets worden de effecten van de werkzaamheden op de waterhuishouding in het gebied in beeld gebracht. Hierdoor kunnen problemen zoals wateroverlast en watervervuiling worden voorkomen De bedoeling is om door middel van de Watertoets tot een duurzaam waterbeheer te komen.

De watertoets is een proces waarin overleg plaatsvindt tussen betrokken partijen en waarin afspraken worden gemaakt over invulling van de wateraspecten in het plangebied. Uitgangspunt hierbij zijn de criteria en richtlijnen van het betreffende waterschap.

Het resultaat van deze toets is een rapportage (integrale waterstudie) waarin de resultaten van het proces zijn beschreven en de diverse wateraspecten zijn samengevat. De rapportage dient als hulpmiddel voor het opstellen van de waterparagraaf in het nieuwe bestemmingsplan. De waterparagraaf is wettelijk verplicht gesteld en is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. AV-CONSULTING kan voor u een water toets opstellen bij uw nieuwbouwplannen of omgevingsvergunning aanvraag.

De water toets bestaat uit twee onderdelen:

  1. de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de planvorming te betrekken en
  2. de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan.

Voor een deel van de planfiguren gaat het om een wettelijk vastgelegde verplichting. Voor alle overige ruimtelijke plannen is in het Bestuursakkoord Water afgesproken om op deze zelfde manier te werken.

Downloads Watertoets
watertoets handboek watertoets
bestuurlijkenotitie
aan de slag met watertoets
handreiking 2 watertoets
mvt wetsvoorstel wroVoor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over water