Geluidonderzoek en Digitale bestemmingsplannen

Geluidonderzoek  en Digitale bestemmingsplannen


Wij kunnen voor u Akoestisch onderzoek (Geluidonderzoek), Luchtkwaliteitsonderzoek, Trillingsonderzoek of Lichtonderzoek verrichten t.b.v. het bestemmingsplan.

Sinds 2008 is het voor gemeente verplicht gesteld om bestemmingsplannen ook digitaal via het internet beschikbaar te stellen aan het publiek. Dit betekent dat nieuwe bestemmingsplannen digitaal opgesteld moeten worden volgens een vastgestelde standaard.

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen

Het gaat bij bestemmingsplannen om de belangen van burgers en bedrijven. Zij dienen
zich snel en op eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische
mogelijkheden en beperkingen op één of meer locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen van groot belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Denk hierbij aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de planbeoordeling, de monitoring van beleid en de handhaving.De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid.

Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen

Als uitgangspunt voor deze praktijkrichtlijn moeten voor de digitale (elektronische) vastlegging van bestemmingsplannen alle gegevens worden beschouwd die (eveneens digitaal) worden vastgesteld. Daaronder vallen naast de bestemmingen en de regels ook de toelichting en alle bijlagen die mede worden vastgesteld. Voor zover het betreft de objecten bestemmingsplan-gebied, bestemmingsvlak en aanduiding) gaat het uitsluitend en alleen om objecten die juridisch gebonden zijn aan de voorschriften. In dit kader is sprake van een complete gegevensset. Op basis daarvan kan dan te allen tijde de inhoud van het oorspronkelijke (wettelijk vastgestelde) bestemmingsplan worden geraadpleegd.

De Wro gaat uit van een elektronische vastlegging van het bestemmingsplan. Daarmee is de data in juridische zin bepalend geworden voor hetgeen is vastgesteld. De Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen is primair data-/gisgericht. Vastlegging van bestemmingsplannen door middel van codering volgens IMRO leidt ertoe dat het GML-bestand uitsluitend de objecten en attributen bevat die het bestemmingsplan representeren. De vormgeving van de verbeelding op papier of beeldscherm, in kleuren, rasters, lettertypen e.d., wordt niet vastgelegd in het bestand. De ontvanger van het bestand bouwt vervolgens zelf vanuit het GML-bestand de door hem gewenste verbeelding op. Deze verbeelding kan derhalve een andere presentatie zijn van dezelfde gegevens. Afspraken over verbeelding en dergelijke in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen zorgen er voor dat zowel analoog als digitaal overeenkomsten tussen bestemmingsplannen aanwezig zijn.

Wij kunnen u ondermeer helpen bij een geluidonderzoek bij het bestemmingsplannen volgens de Wet geluidhinder

Zie ook:
– Procedure-wet-ruimtelijke-ordening
– Ruimtelijke_Onderbouwing
– Planschade-risico-inventarisatie
– Checklist_goede_ruimtelijke_onderbouwing
– Luchtonderzoek
– Stofonderzoek
– Geuronderzoek
Ruimtelijke OrdeningGeluidonderzoek t.b.v Bestemmingsplan Rekenmodel

Pdf downloads
Besluit nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit
Regeling nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit


Voor meer info neem gerust contact met ons op!