Geluidonderzoek en omgevingsplan

Geluidonderzoek  en Omgevingsplan


Wij kunnen voor u Akoestisch onderzoek (Geluidonderzoek), Luchtkwaliteitsonderzoek, Trillingsonderzoek of Lichtonderzoek verrichten t.b.v. het omgevingsplan.

Sinds 2008 is het voor gemeente verplicht gesteld om omgevingsplannen ook digitaal via het internet beschikbaar te stellen aan het publiek. Dit betekent dat nieuwe omgevingsplannen digitaal opgesteld moeten worden volgens een vastgestelde standaard.

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen

Het gaat bij omgevingsplannen om de belangen van burgers en bedrijven. Zij dienen zich snel en op eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en beperkingen op één of meer locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen van groot belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Denk hierbij aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de planbeoordeling, de monitoring van beleid en de handhaving. De standaard vergelijkbare omgevingsplannen maakt het mogelijk om omgevingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare omgevingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid.

Praktijkrichtlijn Omgevingsplannen

Als uitgangspunt voor deze praktijkrichtlijn moeten voor de digitale (elektronische) vastlegging van omgevingsplannen alle gegevens worden beschouwd die (eveneens digitaal) worden vastgesteld. Daaronder vallen naast de bestemmingen en de regels ook de toelichting en alle bijlagen die mede worden vastgesteld. Voor zover het betreft de objecten omgevingsplan-gebied, bestemmingsvlak en aanduiding) gaat het uitsluitend en alleen om objecten die juridisch gebonden zijn aan de voorschriften. In dit kader is sprake van een complete gegevensset. Op basis daarvan kan dan te allen tijde de inhoud van het oorspronkelijke (wettelijk vastgestelde) bestemmingsplan worden geraadpleegd.

De wet gaat uit van een elektronische vastlegging van het omgevingsplan. Daarmee is de data in juridische zin bepalend geworden voor hetgeen is vastgesteld. De praktijkrichtlijn  is primair data-/gisgericht. Vastlegging van omgevingsplannen door middel van codering volgens IMRO leidt ertoe dat het GML-bestand uitsluitend de objecten en attributen bevat die het omgevingsplan representeren. De vormgeving van de verbeelding op papier of beeldscherm, in kleuren, rasters, lettertypen e.d., wordt niet vastgelegd in het bestand. De ontvanger van het bestand bouwt vervolgens zelf vanuit het GML-bestand de door hem gewenste verbeelding op. Deze verbeelding kan derhalve een andere presentatie zijn van dezelfde gegevens. Afspraken over verbeelding en dergelijke in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen zorgen er voor dat zowel analoog als digitaal overeenkomsten tussen omgevingsplannen aanwezig zijn.

Wij kunnen u ondermeer helpen bij een geluidonderzoek bij het omgevingsplannen volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving of Besluit activiteiten leefomgeving.

Zie ook:
– Procedure-Omgevingsplan
– Ruimtelijke_Onderbouwing
– Planschade-risico-inventarisatie
– Checklist_goede_ruimtelijke_onderbouwing
– Luchtonderzoek
– Stofonderzoek
– Geuronderzoek
Ruimtelijke OrdeningGeluidonderzoek t.b.v Bestemmingsplan Rekenmodel

Pdf downloads
Besluit nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit
Regeling nibm publicatie inclusieftoelichting luchtkwaliteit


Voor meer info neem gerust contact met ons op!