Niet Geëxplodeerde Explosieven

Niet Geëxplodeerde Explosieven (NGE)

De problematiek van vervuiling met Niet Geëxplodeerde Explosieven (NGE) is sterk onderbelicht in het milieuwerkveld. Zo geldt hiervoor in het algemeen, geen specifieke onderzoeksverplichting. Vaak onderschatten gemeenten/opdrachtgevers bij nieuw te ontwikkelen gebieden de kans op aanwezigheid van NGE. Gevolg hiervan is dat een NGE-vervuiling meestal pas in een laat stadium wordt geconstateerd. Of dat men tijdens bouwwerkzaamheden onverwacht en onvoorbereid op NGE ‘stoot’, met alle risico’s en mogelijke gevolgen van dien.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen is het op sommige locaties verstandig om een vooronderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van NGE.

Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen en interpreteren van historisch en hedendaags feitenmateriaal, waarbij een onderscheid tussen probleeminventarisatie en probleemanalyse gemaakt wordt.

De probleeminventarisatie omvat het verzamelen en analyseren van (historisch) feitenmateriaal en het op basis hiervan vaststellen van de vermoedelijke aan-/afwezigheid van explosieven, inclusief de eventuele verschijningsvorm van de explosieven.

De probleemanalyse start op het moment dat door de probleeminventarisatie is aangetoond dat er in het onderzoeksgebied gerede kans is op het aantreffen van conventionele explosieven. In de probleemanalyse wordt de aard en de omvang van de vermoedelijk aanwezige explosieven in kaart gebracht.

De resultaten van zowel de probleeminventarisatie als de probleemanalyse worden in rapportvorm gepresenteerd. Op basis van dit vooronderzoek kan besloten worden of er een vervolgonderzoek nodig is.

Dit vervolgonderzoek bestaat uit een detectieonderzoek en opsporing van de explosieven. Bij een detectieonderzoek wordt de locatie van de aanwezige explosieven driedimensionaal vastgesteld. Daarna kunnen de explosieven opgespoord en onschadelijk gemaakt worden. AV-Consulting voert deze onderzoeken niet zelf uit maar in samenwerking met gespecialiseerde veldbureaus waar goede ervaringen mee zijn opgedaan

Informatie opsporen conventionele explosieven
Historisch vooronderzoek conventionele explosieven