Geluidsrapport Besluit kwaliteit leefomgeving

Geluidsrapport Besluit activiteiten leefomgeving of Besluit kwaliteit leefomgeving

Geluidsrapport Besluit kwaliteit leefomgeving

Bij een melding “Melding activiteit internetmodule” wordt is sommige gevallen een geluidsrapport verlangd door het bevoegd gezag.

Bij een melding voor het oprichten of veranderen van een inrichting is een geluidsrapport verplicht of kan het bevoegd gezag er om vragen.

 • Bedrijven met aangewezen activiteiten.
 • Bedrijven op een gezoneerd industrieterrein.
 • Bedrijven die – naar verwachting – geluidhinder kunnen veroorzaken

Bedrijven met aangewezen activiteiten (beperkte opsomming)

 1. Indien tussen 19.00 en 7.00 uur naar verwachting gemiddeld meer dan vier transportbewegingen plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen meer is dan 3.500 kilogram en binnen een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting gevoelige objecten aanwezig zijn.
 2. Horeca bedrijven indien in enig vertrek van het bedrijf het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan: 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met gevoelige gebouwen; 80 dB(A), indien onderdeel 1° niet van toepassing is; of in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting muziek ten gehore zal worden gebracht.
 3. Windturbines
 4. Bedrijven die in de buitenlucht metalen in bulk overslaan of in de buitenlucht metalen mechanisch bewerken.
 5. Bedrijven voor het vervaardigen betonmortel of betonwaren.
 6. Binnenschietbaan met dichtstbijzijnde gevoelige object kleiner dan 50 meter.
 7.  Buitenschietbaan.
 8. In het algemeen activiteiten die zijn aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 9. Activiteiten die zijn aangewezen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).
 10. Activiteiten in het Omgevingsplan die vallen onder de “z.g. Bruidschat”.

Een akoestisch onderzoek (geluidsrapport) wordt uitgevoerd volgens de voorschriften zoals gesteld in ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling c.q.  Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HRMI).  Ons bureau verricht al meer dan 35 jaar allerlei geluidsonderzoek uit voor diverse bedrijven. Als u interesseert bent in onze expertise of een vrijblijvende offerte wil opvragen neem dan vrijblijvend contact met ons op Tel.: 0182-352311.

Geluidsrapport Besluit activiteiten leefomgeving of Besluit kwaliteit leefomgeving
Geluidsrapport Besluit activiteiten leefomgeving of Besluit kwaliteit leefomgeving