Definities

Definities Geurhinder ontleend aan GGD-publicatie richtlijn geurhinder

Stankverstoring gedurende een langere periode dat zich laat kenmerken door gewijzigd gedrag of gedragsaanpassing duidt op Geurhinder. Dit gedrag kan actief zijn (klagen, ramen sluiten, minder in de tuin zitten) of passief (desgevraagd (bv. in een enquête) geeft men aan hinder te ondervinden). Geurhinder kan leiden tot aantasting van welbevinden waardoor ons welzijn wordt  beïnvloed. CPRA & Wibo, 1999). Geurhinder wordt door het CBS en ministerie van VROM middels een enquête gemeten, op basis van een positief antwoord op de vraag of men “vaak of soms last heeft van stank” (Doorlopend Leefsituatie Onderzoek van CBS of in de daarvan afgeleide telefonische versie Telefonisch Leefsituatie Onderzoek). Geurbronnen waarnaar gevraagd wordt, zijn wegverkeer, industrie of bedrijven, landbouw en open haarden/allesbranders.

Ernstige geurhinder
Ernstige geurhinder is gebaseerd op de vraag uit de periodieke hinderenquête van TNO, in welke mate mensen een bepaalde bron in de woonomgeving als hinderlijk ervaren op basis van een 10-puntsschaal van 1 (“helemaal niet hinderlijk”) tot 10 (“heel erg hinderlijk”). Mensen die 8, 9 of 10 antwoorden worden getypeerd als zijnde “ernstig gehinderd” (definitie volgens CBS/RIVM, 2000).

Aanvaardbaar hinderniveau
Het maximaal toe te stane hinderniveau op basis van milieuhygiënische gronden (mate van hinder), zonder rekening te houden met de technisch/economische mogelijkheden van geurreductie en/of andere lokale, maatschappelijke afwegingen.

Acceptabel hinderniveau
Het door het lokaal bevoegd bestuursorgaan maximaal toegestane hinderniveau, als resultante van een BBT-afweging tussen hinder in de omgeving, technisch/economische mogelijkheden van geurreductie bij het bedrijf en andere lokale, maatschappelijke omstandigheden.

Geureenheid
Uitdrukkingseenheid voor geurconcentratie, die bepaald wordt door middel van een gestandaardiseerde olfactome-trischeanalyse (met de menselijke neus) van de geursterkte van de aan het geurpanel aangeboden lucht, in een geur-laboratorium.

NeR Nederlandse Emissie Richtlijn.
Percentiel Procentuele deel van de uren van het jaar waarbij, in dit geval, een bepaalde geurconcentratie juist op zal treden. In deze handleiding wordt veelal gesproken over een geurcontour van x geureenheden als 98-percentielwaarde, hetgeen betekent dat binnen het contourgebied sprake zal zijn van meer dan 2% van de uren van het jaar een eurconcentratie van x geureenheden en buiten deze contour minder dan 2% van de uren van het jaar een geurconcentratie van x geureenheden/m3 op zal treden.

Snuffeleenheid Uitdrukkingseenheid van geurconcentratie, gemeten door een snuffelploeg.

Stankverstoring
Stankverstoring is het complex van reacties ten gevolge van momentane blootstelling aan een ambiente stressor, die na waarneming aanleiding geeft tot een negatieve appreciatie, en die de noodzaak tot verwerking oproept (PRA & Wibo, 1999). Intensiteit De sterkte van een geurwaarneming ten gevolge van een geurprikkel. Concentratie Aantal geureenheden per volume-eenheid lucht. De getalsgrootte is gelijk aan het aantal malen dat de geurhoudende lucht met geurvrije lucht moet worden verdund om de geur-drempel te bereiken (NVN2820). Hedonische waarde Maat voor de (on-)aangenaamheid op een schaal van extreem onaangenaam tot extreem aangenaam (volgens VDI 3882-2)

Gezondheid
Gezondheid is het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevindenen niet slechts de afwezigheid van ziekte (definitie volgens WHO).