Disclaimer

Disclaimer AV-Consulting

  1. Deze disclaimer wordt geacht van toepassing te zijn op elke pagina, frame  of deelpagina van deze website.


  2. Het logo van Ingenieursbureau AV-Consulting B.V. alsmede de handelsnaam AV-Consulting zijn een geregistreerd Trade Mark © en derhalve  juridisch beschermd.


  3. Het gebruik van de teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden, uitlatingen op deze website is geheel voor eigen risco en rekening van de gebruiker. De teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen zijn op generlei wijze bedoeld als advies. Het gebruik van enige inhoud van deze website qua teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen betekent dat u instemt met deze disclaimer van Ingenieursbureau AV-Consulting B.V. (hierna te noemen AV-Consulting). U vrijwaard hiermee AV-Consulting en diens werknemers, auteurs of vertegenwoordigers van claims en/of rechtelijk of buitenrechtelijke procedures ten gevolge van het gebruikt, misbruik van de teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen op deze website.


  4. AV-Consulting kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, directe of indirecte schade danwel gevolgschade ten gevolge van het gebruik van teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen op deze website in welke vorm of van welke aard dan ook. Gebruiker/bezoeker van deze website wordt geacht dit te onderschrijven.


  5. Op de teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen welke gebezigd worden op deze website berust het auteursrecht en zijn, voor zover voorzien van het copyright symbool © intellectueel eigendom van Ad Vreeswijk. Commerciële organisaties mogen deze teksten derhalve niet – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur – gebruiken.  Non profit organisaties, overheidsorganisaties, niet gouvernementele organisaties (NGO’s), opleidingsinstituten, docenten en studenten mogen de teksten vrijelijk gebruiken voor educatieve doelen, met bronvermelding met inachtneming van de inhoud van deze disclaimer. In dat geval dienen de teksten integraal en zonder aanvullingen of aanpassingen te worden gebruikt! Aanpassing of wijzigingen zonder schriftelijk toestemming worden aangemerkt op inbreuk op het auteursrecht.


  6. AV-Consulting is gerechtigd om deze  website naar eigen inzicht en en op elk moment aan te passen of te veranderen dan wel  te beëindigen. Hiervoor is geen voorafgaande aankondiging of vermelding noodzakelijk naar wie dan ook.  AV-Consulting is op dat moment nimmer direct of indirect aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering, aanpassingen  van de website danwel beëindiging daarvan.


  7. Aan de teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen op deze website kunnen op generlei wijze rechten worden  verbonden. Gebruikers dienen zich er van bewust te zijn dat de teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen op deze website niet up-to  date kunnen zijn, niet volledig kunnen zijn of zelfs – onbedoelde –  foutieve informatie kunnen bevatten.  AV-Consulting doet haar best om deze onvolkomenheden in de informatie uiteraard te voorkomen, maar wij kunnen gelet op de veelvoud aan informatie geen zekerheden bieden. De teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen zijn op generlei wijze bedoeld als advies! U dient te allen tijden andere informatie bronnen, zoals bijvoorbeeld gespecialiseerde advocatenkantoren te raadplegen.  Wij stellen het op prijs als u onvolkomenheden en/of onjuistheden op deze website meldt aan ons bureau.


  8. Onrechtmatig gebruik van de inhoud van deze website of het oneigenlijk gebruik van informatie van deze website kan een schending zijn van het auteursrecht en/of inbreuk zijn op intellectuele rechten. Als bezoeker/gebruiker wordt u verantwoordelijk geacht voor uw eigen handelingen met betrekking tot het gebruik en/of doorsturen van deze  teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen. De teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen op deze website zijn op generlei wijze bedoeld als advies! Wij vragen u zorgvuldig om te gaan met de inhoud van deze website.


  9. Bestanden van derden welke zich op deze website bevinden worden niet per definitie door ons onderschreven of bevestigd maar zijn volledig voor rekening van de betreffende auteurs. Voor gebruik van deze bestanden dient u separaat contact op te nemen met de betreffende auteurs. Veelal zal het hierbij echter gaan om algemene informatie van het Rijk. Bij twijfel wordt u verzocht te allen tijde contact met ons op te nemen.


  10. Deze disclaimer is intellectueel eigendom van Ad Vreeswijk. Op deze disclaimer is het auteursrecht van toepassing.

© 2008 Ad Vreeswijk

AV-CONSULTING B.V. ®
Postbus 705
2800 AS Gouda

Telefoon: 0182 – 35 2311

Fax.: 0182 – 35 4711

E-mail: beheer@AV-CONSULTING.nl