Cultuurhistorisch Onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek bij ruimtelijke ordening en Wet milieubeheer

Steeds vaker wordt bij een procedure ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening zoals een artikel 19 procedure of het opstellen van een nieuw bestemmingsplan alsmede in het kader van Mer- rapportage ingevolge de Wet milieubeheer of bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer steeds vaker naar een archeologisch onderzoek ook een cultuurhistorisch onderzoek gevraagd. Doel hierbij is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de eigen historisch gegroeide omgeving. Nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijk omgeving dienen hierbij aan te sluiten om zo een leefomgeving te garanderen waarin mensen zich – van nature – prettig voelen. In de Wet milieubeheer is opgenomen dat in een milieueffectrapportage de gevolgen van een plan of besluit op de cultuurhistorisch waarden moet worden beschreven, e.e.a. vindt zijn grondslag in de EU-richtlijnen. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz), welke 1 januari 2007 in werking is getreden heeft zijn directe uitwerking in de ruimtelijke en milieuregelgeving.
In een cultuurhistorisch onderzoek wordt ondermeer aandacht besteed aan de volgende kwaliteitsaspecten zoals:

  • Beleefde kwaliteit zoals; diversiteit, herkenbare landschapselementen, past het plan in de omgeving, verbondenheid en associatie.
  • Fysieke kwaliteit zoals; authenticiteit en in tact zijn van de patronen en landschapselementen.
  • Inhoudelijke kwaliteit zoals; zeldzaamheid, fysieke kwaliteit, informatieve waarde, representativiteit voor periode menselijke activiteit.

Onderzocht dient te worden wat effecten zijn van de nieuwe ontwikkeling om haar omgeving.
Heeft u een dergelijk onderzoek nodig dat kunt u contact met ons bureau opnemen wij helpen u graag verder. Met name in combinatie met andere onderzoeken denken wij zeer concurrerend te zijn.