Plan- bouwschade beoordeling

Plan- bouwschade beoordeling
Plan- bouwschade beoordeling

Plan- bouwschade beoordeling: Schade en nadeelcompensatie ten gevolge van een bouwproject

Bij een bouwproject kunnen verschillende soorten schade voorkomen. De meest voorkomende zijn planschade, nadeel en bouwschade. Bedrijven en burgers kunnen in sommige gevallen de schade die zij menen te ondervinden verhalen

Er kan in grote lijnen een onderscheidt worden gemaakt in :

Planschade
Schade als gevolg van een nieuw omgevings
splan.

Bouwschade
Schade aan onroerende zaken of personen die het gevolg is van de bouwactiviteiten

Nadeel
Economische schade die niet onder de definitie van planschade valt

Nadeelcompensatie gaat over de schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. Bijvoorbeeld langdurige wegopbrekingen of ernstige hinder door de aanleg van een metrostation. Maar ook bouwplannen, waardoor aangrenzende woningen in waarde dalen.

Schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als:

  1. De schade uitgaat boven het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico. Dit heet de abnormale last.
  2. De schade iemand in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft. Dus de last drukt onevenredig zwaar op een beperkte groep burgers of bedrijven. Dit is de speciale last.

Het gaat dus niet over schade door onrechtmatig handelen van de overheid. Het Burgerlijk Wetboek regelt de schadevergoeding voor onrechtmatig overheidshandelen.

Bouwschade, schade aan gebouwen of aan processen ten gevolge van de bouwactiviteiten, sloopactiviteiten of ontgrondingen. Ook onrechtmatige hinder c.q. landurige blootstelling aan hinder (geluid, trillingen, licht en stof) kunnen hierbij betrokken worden.

AV-CONSULTING kan vooraf een onafhankelijke planschade risicobeoordeling opstellen. Tevens kunnen wij vooropnames verrichten, schade en/of hinder prognosticeren door middel van geografische rekenmodellen. Ook kunnen wij tijdens de bouw- en sloopactiviteiten geluidsmetingen en trillingsmetingen verrichten. De gemeten niveaus kunnen worden getoetst aan bestekseisen of bepalingen in de circulaire bouwlawaai of sbr-richtlijnen voor schade aan gebouwen, hinder en schade aan productie processen.

AV-CONSULTING beschik hiertoe over enkele mobiele onbemande meetstations voor
geluid- en trillingen.

Meer info over bouwschade vindt u hieronder:

Artikelen over bouwschade
Planschade Risico Inventarisatie
Onbemand-trillingsmonitoring