Omgevingsvergunning

Voorbereidingen Akoestisch Onderzoek Omgevingsvergunning
Voorbereidingen Akoestisch Onderzoek Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning 

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere de:

 • milieuvergunning;
 • bouwvergunning;
 • sloopvergunning;
 • monumentenvergunning;
 • huisvestingsvergunning;
 • gebruiksvergunning;
 • afvalbeschikking.

Vaak is er bij een omgevingsvergunning een Akoestisch onderzoek, Luchtonderzoek of Stikstof  onderzoek etc. noodzakelijk, AV-Consulting kan deze onderzoeken voor u verzorgen.

In de omgevingsvergunning zijn ook verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen opgenomen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelde in het verleden de omgevingsvergunning. Er geldt overgangsrecht voor omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het overgangsrecht geldt voor verleende vergunningen, lopende procedures en nadeelcompensatie. Sinds 2024 geldt de omgevingsvergunning op basis van de Omgevingswet

De Omgevingswet omvat wet- en regelgeving over de leefomgeving. De wet is de basis voor de regelgeving van decentrale overheden over de leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

 • betere dienstverlening aan bedrijven en burgers
 • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
 • kortere procedures
 • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd

Alle benodigde vergunningen/ontheffingen kunnen in één keer en met één procedure worden aangevraagd.

Alle  aanvragen dient u in bij 1 loket: Omgevingsloket online. Dit is het digitale loket van de Rijksoverheid, waar alle gemeenten, provincies en waterschappen op zijn aangesloten. U kunt hier ook nagaan of u een vergunning nodig heeft. In het Omgevingsloket gebruikt u 1 digitaal aanvraagformulier voor al uw activiteiten (zoals bouwen, kappen en slopen). En op uw aanvraag/verzoek volgt een besluit.

Soorten verzoeken
Er kunnen verschillende soorten verzoeken ingediend worden via het Omgevingsloket. Er zijn zeven soorten verzoeken vastgesteld voor de Omgevingswet:

 1. Aanvraag vergunning
 2. Melding
 3. Informatie
 4. Informatie ongewoon voorval
 5. Aanvraag maatwerkvoorschrift
 6. Melding gelijkwaardige maatregel
 7. Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel

Omgevingsvergunning Milieu
Volgens de wet  is het verboden om zonder vergunning een activiteiten te verrichten, die schade aan het milieu aanricht. Burgers, bedrijven en overheden kunnen activiteiten uitvoeren, die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. In de Omgevingswet staan regels over deze activiteiten.

Vaak is het nodig om bij het aanvragen van een vergunning of bij een melding een rapport te overleggen zoals bijvoorbeeld:

1. akoestisch onderzoek
2. bodemonderzoek
3. luchtkwaliteitsonderzoek (fijnstof)
4. energiescan
5. lichtonderzoek

Bij al deze onderzoeken speelt het zogenaamde BBT-beginsel een belangrijke rol. Het BBT staat voor “Best Beschikbare Technieken” De IPPC-richtlijn integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging en verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Sinds 2007 moeten alle installaties die onder de reikwijdte vallen van de IPPC-richtlijn, voldoen aan deze richtlijn. De vergunningvoorschriften moeten gebaseerd zijn op het toepassen van Beste Beschikbare Technieken (BBT).