Ruimtelijke Onderbouwing omgevingsplan

Ruimtelijke Onderbouwing omgevingsplan
Ruimtelijke Onderbouwing Omgevingsplan

< vorige

Ruimtelijke Onderbouwing Omgevingsplan

 Ruimtelijke Onderbouwing, Wet ruimtelijke ordening

Indien de gemeente wil meewerken aan de gevraagde vrijstelling van het Omgevingsplan dient deze voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De inhoud van de Ruimtelijke Onderbouwing komt in de hoofdlijn overeen met de onderwerpen die in een Omgevingsplan voorkomen.

De kern van het Omgevingsplan is geformuleerd in de Bkl. Op basis hiervan worden ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening aan de in het plan aangewezen gronden een bestemming toegewezen en worden in verband met die bestemming in elk geval regels gegeven omtrent het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop. Dit artikel is niet alleen belangrijk voor de vorm van het bestemmingsplan (bestemming en regels) maar ook leidend in de onderbouwing van de ruimtelijke keuzes (“een goede ruimtelijke ordening”).

In ruimtelijke onderbouwing dienen tenminste
de volgende onderdelen te worden behandeld:
1. Beschrijving van het project.
2. De geldende planologische situatie.
3. De visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied;
4. De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.
5. Rapportage van de gehouden inspraak.
6. Verantwoording van de economische uitvoerbaarheid.
7. Toets aan rijks-, regionaal- en provinciaal beleid;
8. Toets aan de milieuwetgeving.
9. Afweging van betrokken cultuurhistorische belangen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Onderbouwing en zal veelal hiervoor een bijdrage verlangen van de initiatiefnemer zoals bijvoorbeeld de projectontwikkelaar, particulier of de aannemer.
De ruimtelijke onderbouwing kan zijn grondslag vinden in bijvoorbeeld een structuurschets, een structuurvisie, een structuurplan of een ontwerp omgevingsplan almede door de gemeente vastgestelde beleidsnota’s. De praktijk leert dat de gemeente de diverse onderzoeken die noodzakelijk zijn voor een goede en zorgvuldige Ruimtelijke Onderbouwing zal vragen aan de initiatiefnemers en zelf het algemene deel van de Ruimtelijke Onderbouwing voor haar rekening zal nemen. Relevante
milieugegevens kunnen o.a. worden ontleend aan een (aanvullende) milieueffectrapportage en aan vergunningen ingevolge de Omgevingswet c.q. Besluit kwaliteit leefomgeving.

Ingenieursbureau AV-Consulting B.V. kan u helpen bij het aanleveren van de noodzakelijke stukken en rapportages. Ook kunnen wij de volledige ruimtelijke onderbouwing voor onze rekening nemen. Veel van deze onderzoeken kan AV-Consulting zelf uitvoeren zoals bijvoorbeeld alle milieuonderzoeken, andere specialistische thema’s worden in samenwerking met relatiebureaus uitgevoerd (bijvoorbeeld archeologie en externe veiligheid),

Milieuaspecten
1. Bodemonderzoek
2. Ecologisch onderzoek, ecoscan
(flora/fauna, vogel- habitatrichtlijn)

3. Watertoets


4. Akoestisch onderzoek,
geluidsrapport

5. Luchtonderzoek
6. Geuronderzoek
7. Wet mileubeheer (vergunningssituaties)
8. Mer-rapporage

Externe veligheid
1. Externe veiligheidsrapporage,
groepsrisico.
2. Individuleel risco

Archeologie, Cultuurhistorie, Landschappelijk
1. Archeologisch onderzoek
2. Cultuurhistorisch onderzoek
3. Landschappelijke inspassingsanalyse

Overige aandachtsvelden voor een goede ruimtelijke onderbouwing zijn:

Infra
1. Verkeerskundigonderzoek
2. Leidingeninfrastructuur (bovengrondse en ondergrondse)
3. Distributieplanologie (o.a. winkelbeleid)

Maatschappelijk
1. Civielrecht (burenrecht, eigendomsverhoudingen)
2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
3. Economische uitvoerbaarheid (planschade risico, exploitatie)

Ruimtelijke ordening
1. Volkshuisvesting (locaal/regionaal)
2. Stedenbouwkundige inpassing
3. Welstandtoetsing
4. Toetsing landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid

Ingenieursbureau AV-Consulting helpt u verder bij het verkrijgen van uw vergunning,
Over de diverse thema’s en onderzoeken verwijzen wij u naar de andere artikelen op onze website of neem contactop met één vanonze medewerkers.