Luchtonderzoek omgevingsplan

luchtonderzoek in het kader van een Omgevingsplan

Luchtonderzoek

AV-CONSULTING B.V. kan op het gebied van luchtonderzoek zowel emissie- als immissiemetingen verrichten bijvoorbeeld bij en Omgevingsplan wijziging. Ook kunnen wij zorgdragen voor het uitvoeren van geuronderzoek, bijvoorbeeld in het geval van stankoverlast d.m.v. berekeningsmodellen zoals STACKS.

Luchtonderzoek SoundPLAN AV CONSULTING
Luchtonderzoek in het kader van een Omgevingsplan

Emissiemetingen kunnen worden verricht aan rook- en procesgassen. De gemeten emissie-waarden worden getoetst aan de vergunningseisen die gelden voor het betreffende bedrijf. Tevens kunnen wij voor u gasreinigingsinstallaties testen, processen optimaliseren en nulsituaties vastleggen.

De luchtonderzoeken worden verricht volgens de wettelijke richtlijnen en besluiten.

AV-CONSULTING B.V. kan immissiemetingen uitvoeren om de luchtkwaliteit op een bepaalde locatie vast te stellen. In het Besluit luchtkwaliteit is onder meer bepaald dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten brengen. Het gaat dan om luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Als blijkt dat grenswaarden uit het besluit zijn overschreden of naar verwachting zullen worden overschreden, moeten er maatregelen worden getroffen.

Op het gebied van geuronderzoek faciliteren wij geurverspreidingsberekeningen.

Bij de aanpak van de geurhinderproblematiek wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • Cat 1: ondernemingen of bedrijven in een homogene bedrijfstak met vergelijkbare geuremissies.
  • Cat 2: ondernemingen of bedrijven waarvan de geuremissiekarakteristieken binnen de bedrijfstak sterk verschillend zijn.
  • Cat 3: zeer grote complexe en unieke bedrijven en/of industriecomplexen.

Voor diverse bedrijven met sterk vergelijkbare emissies binnen een homogene bedrijfstak zijn “Bijzondere regelingen” opgesteld. In deze bijzondere regelingen is op basis van overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven op branche niveau aangegeven welk effect met specifieke maatregelen kan worden bewerkstelligd. Om de gewenste informatie voor deze bedrijfstakken te verkrijgen zijn geuronderzoeken uitgevoerd. In dergelijke onderzoeken is een beeld gegeven van de specifieke geuremissie en -immissie. In bepaalde gevallen wordt onderzocht in hoeverre de emissie leidt tot daadwerkelijke geurhinder in een gebied.

Naast luchtonderzoek verrichten wij tevens geluidsonderzoek, trillingsonderzoek, bodemonderzoek en lichtonderzoek.

Luchtonderzoek AV CONSULTING
Grangemouth Refinery at Night