Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

AV-CONSULTING B.V. kan verschillende milieukundige bodemonderzoeken voor u uitvoeren.

Vrijwel elk bodemonderzoek wordt vooraf gegaan door een historisch bodemonderzoek.

Bij het historisch bodemonderzoek wordt aan de hand van archieven, luchtfoto’s en kaartmateriaal nagegaan welke bodem verontreiniging er in een bepaald gebied te verwachten is.

Daarna volgt meestal een verkennend bodemonderzoek, een nulsituatie-bodemonderzoek of een vergunnings(bodem)onderzoek. Een verkennend bodemonderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd in transactie-situaties (koop/verkoop) en ten behoeve van het verkrijgen van bijvoorbeeld een bouwvergunning. Een nulsituatie-bodemonderzoek wordt meestal uitgevoerd om de actuele bodemkwaliteit vast te leggen in het geval dat er in de toekomst op de betreffende locatie bodemverontreinigende activiteiten worden verwacht. Een bodemonderzoek is soms nodig voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Het gaat dan vaak om een nulsituatie-bodemonderzoek.

Indien er op een locatie bodemverontreiniging wordt aangetroffen, wordt een orienterend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt de aard en de locatie van de bodemverontreiniging in beeld gebracht. In een nader bodemonderzoek worden de omvang van de verontreiniging en de risico’s nader onderzocht.

In geval van een ernstige bodemverontreiniging kan het noodzakelijk zijn om een bodemsanering uit te voeren. Hierbij wordt de verontreinigde bodem afgegraven, de verontreiniging afgebroken met micro-organismen, of het grondwater gezuiverd door middel van een waterzuiveringsinstallatie.

Wie moet het bodemonderzoek uit laten voeren?
Meestel is dit de eigenaar van de grond deze moet het bodemonderzoek regelen. Soms is dat een bedrijf of een particulier, soms de het een gemeente of provincie.
Bedrijven die bodemonderzoek doen staan ondermeer op internet bij het zoekonderwerp bodemonderzoek of milieu-onderzoek. Vraag vrijblijvend meerdere offertes op, want de prijzen kunnen verschillen. Een eerste bodemonderzoek betreft meestal een bodemonderzoek volgens NEN 5740. Het ingenieursbureau weet welk bodemonderzoek daarmee wordt bedoeld. Als u een offerte voor een bodem onderzoek wilt, kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben al veel bodemrapporten in ons archief. Als u uw grond wilt laten onderzoeken is het handig eerst de gegevens over uw terrein opvragen bij de gemeente of milieudienst. Als er een bodemonderzoek is, kunt u dat gaan inzien. Als er niets bekend is, moet u zelf het bodemonderzoek laten uitvoeren door een gecertificeerd bureau dat bodemonderzoek mag uitvoeren. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Elk onderzoek begint met een duik in de geschiedenis ook wel historisch bodemonderzoek genoemd. Om te weten of er op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging te verwachten zijn zijn er allelei archieven die hier mee te maken hebben. Wij verzamelen voor u de historische bodem informatie.
Uit het historische bodemonderzoek blijkt vaak wat er verwacht kan worden in de bodem. Dit betekend vaak dat er dan bodemmonsters genomen moeten worden. Op verdachte plaatsen – bijvoorbeeld bij een ondergrondse olietank – worden altijd extra bodem monsters genomen door de betrokken veldwerkers. Deze gaan op pad met een grondboor. Ze beschrijven precies wat ze zien in de grond en rapporteren die volgens een vastgelegd protocol. De geconditioneerde monsters grond brengen ze naar het gecertificeerde laboratorium. Op basis van de analyses van de bodemmonsters volgt een conclusie die wij rapporteren in een bodemonderzoeksrapport.

Als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de monsters verontreinigd zijn moet er een aanvullend bodem onderzoek worden uitgevoerd. Aangezien de bodemmonsters in het verkennend bodemonderzoek zijn gemengd worden de bodem monsters dan afzonderlijk nog eens geanalyseerd. Als hieruit blijkt dat de bodem vervuild is moet er een verkennend onderzoek uitgevoerd worden, dit betekent nog meer meer bodem boringen. Uit het nader bodem onderzoek blijkt het volgende:
. Welke rechtspersoon heeft de bodem vervuild.
. Hoe groot is de bodem verontreiniging.
. Welke bodem verontreinigende stoffen zitten er in de bodem.
. Hoe diep de bodem vervuiling.
. Zit de vervuiling ook in het grondwater.
. Zijn er risico’s voor mensen.
. Is er bodemsaneren nodig

Html infobestanden bodemoderzoek
– Bodemonderzoek Vooronderzoek NVN-5725
– Verkennend bodemonderzoek NEN-5740
– Bodemsanering
Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over bodemonderzoek
Downloads Bodemonderzoek
Zeeslib
Handreikingbagger
Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over bodemonderzoek