Geluidsrapport Horeca

Geluidsrapport Horeca zoals gesteld in ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling
Akoestisch onderzoek bij Horeca

Geluidsrapport Horeca

Geluidsonderzoek : In horecagelegenheden wordt vaak het nodige geluid geproduceerd in de vorm van stemgeluid en muziek. Dit kan overlast geven ter plaatse van omliggende woningen. In Nederland gelden strenge geluidseisen ten aanzien van horecalawaai.  Van horeca-gelegenheden wordt steeds vaker verlangd dat zij een akoestisch onderzoek (geluidonderzoek) laten uitvoeren, in opdracht van het bevoegd gezag. Hierdoor krijgt het bevoegd gezag inzicht in de akoestische situatie ter plaatse van uw bedrijf en de eventuele geluidhinder ter plaatse van woningen.

Indien het bevoegd gezag een dergelijk rapport (geluidonderzoek) verlangt, kan AV-CONSULTING B.V. metingen uitvoeren ter plaatse van het bedrijf. Aan de hand van deze metingen kan de huidige geluidsisolatie van het horecapand worden berekend. Op basis van deze informatie wordt vastgesteld wat het maximale muziekgeluidsniveau is dat binnen in de horecagelegenheid ten gehore kan worden gebracht.

Indien binnen de horecagelegenheid een hoger muziekgeluidsniveau gewenst is, zal de geluidsisolatie van het pand verbeterd moeten worden. AV-CONSULTING B.V. kan aan de hand van berekeningen een advies uitbrengen inzake geluidsreducerende maatregelen die het beste aansluiten bij de betreffende gelegenheid. Hierdoor kunt u onnodige kosten vroegtijdig beperken. Desgewenst kunnen wij de werkzaamheden die benodigd zijn om het pand akoestisch beter te isoleren namens de opdrachtgever begeleiden. In het Besluit kwaliteit leefomgeving of in het Omgevingsplan (Bruidschat) staan in hoofdlijn de volgende geluideisen opgesomd die van belang zijn voor horeca-, sport- en recreatiebedrijven.

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid


Geluidonderzoek horeca

Geluideisen zoals gesteld in het Besluit kwaliteit leefomgevings of het Omgevingsplan
1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

07:00–19:00
uur
19:00–23:00
uur
23:00–07:00
uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

55 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

 • b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
 • c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
 • d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
 • e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
 • f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten niet meer dan de in tabel 2.17b bij het betreffende tijdstip aangegeven waarde.

Voor horeca- c.q. evenementen lawaai is daarnaast het volgende van belang
1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in bovenstaande tabel blijft buiten
beschouwing:

 • a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
 • b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of
  recreatieactiviteiten;
 • c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden;
 • d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen;
 • e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de
  buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire
  inrichtingen;
 • f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld.

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

 • a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sporten
  recreatieactiviteiten plaatsvinden;
 • b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

4. De maximale geluidsniveaus (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:

 • a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau (LAmax), genoemd in tabel 2.17a, niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en
 • b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van 65dB(A).

5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden gesteld met betrekking tot het ten gehore brengen van onversterkte muziek.

AV-Consulting heeft enkele honderden horecapanden (geluidonderzoek uitgevoerd) doorgemeten en geadviseerd in opdracht van brouwerijen en horecaondernemers. Voor het doormeten van de horecapanden gebruiken wij precisie geluidmeet- en registratieapparatuur van Bruel en Kjaer, Svantek en Meyvis. Ten behoeve van het onderzoek worden er geluidmetingen verricht. Deze metingen worden voor zover hierin voorzien is, verricht conform de voorschriften zoals gesteld in de “Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai, HMRI-99. Tevens wordt er rekening gehouden met de aanbevelingen uit de NEN 5077. Tijdens de metingen wordt er gebruik gemaakt van een kunstmatige geluidbron en van precisie geluidregistratie- apparatuur. Ten behoeve van de geluidmetingen wordt er gebruik gemaakt van een digitale versterkers met bijbehorende luidsprekers. Deze luidsprekers worden in het zendvertrek van het horecapand zodanig opgesteld dat op de scheidingsconstructie een diffuus geluidveld invalt. Met behulp van voornoemde luidsprekercombinatie is het mogelijk binnen het zendvertrek een geluiddrukniveau te produceren van circa 105 á 115 dB met het karakter van roze ruis. In het zendvertrek (horecapand) worden vervolgens diverse meetposities aangehouden op een waarneemhoogte van ca. 1,5 meter en op een afstand van ten minste 1,5 meter afstand van muren en wanden.

Vervolgens worden er buiten het horecapand en in eventueel aanpandige woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen ook geluidsmetingen verricht. Deze geluidsmetingen worden opgeslagen in de geluidsanalyzer. De meetresultaten worden vervolgens in het meetlab uitgewerkt en mogelijk gecorrigeerd voor het opgetreden stoorgeluid, waarbij opgemerkt dient te worden dat de metingen indicatief zijn indien in de octaafbanden vanwege het stoorgeluid een correctie is toegepast van meer dan 7 dB. Uit de metingen kan vervolgens berekend worden hoe hoog het geluidsniveaus binnen de horecagelegenheid mag zijn – rekeninghoudende met het standaard popmuziek of housemuziek spectrum – teneinde te kunnen voldoen aan de geluidseisen uit het Activiteitenbesluit.

U kunt te allen tijden vrijblijvend een offerte opvragen voor een akoestisch onderzoek (geluidonderzoek) voor horeca- sport- of recreatie-inrichting. Neemt u hiervoor contact op met een van onze akoestisch adviseurs.

Er zijn tegenwoordig betaalbare mogelijkheden om zelf het geluid in de horeca te monitoren, zie hier.