Wegverkeer trillingen

In Nederland komen er steeds meer  verkeersdrempels en verkeersvertragende maatregelen. Auto’s  die een verkeersdrempel of ander soortige verkeersvertragende voorziening passeert kunnen aan woningen en bouwwerken schade veroozaken maar ook hinder voor de bewoners of gebruikers.  Ook ten gevolge van treinverkeer kunnen trillingen optreden die kunnen leiden tot problemen. Een voorbeeld hiervan zijn ondergrondse sporen. Schade door trillingen t.g.v. verkeersdrempels treedt veelvuldig op bij oudere huizen, maar schade door verkeersdrempels kan ook optreden bij nieuwbouwwoningen.  Door middel van trillingsmetingen kan vastgesteld worden of de schade aan een woning of gebouw veroorzaakt wordt door verkeersdrempels. Bij wegverkeer kan zowel SBR Richtlijn A (Schade aan Gebouwen) als SBR Richtlijn B (Hinder voor Personen in Gebouwen) van toepassing zijn. U bepaald in het Dashboard van de AVCMonitoring aan welke norm u wilt toetsen en meten.

Bij SBR Richtlijn B (hinder) wordt onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende gebouwfuncties:

 1. gezondheidszorg;
 2. wonen (daaronder begrepen woningen, woongebouwen, woonwagens, logiesverblijven en logiesgebouwen);
 3. kantoor en onderwijs;
 4. bijeenkomst (zoals bioscopen, aula’s schouwburgen, kerken);
 5. kritische werkruimten (bepaalde ruimten in laboratoria, operatiekamers of studiezalen).

Voor de verschillende gebouwfuncties zijn verschillende grenswaarden gedefinieerd.

Voor wegverkeer (trillingen) kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende situaties:

 1. bestaande situatie (bestaande bron en een bestaande ontvanger, er is sprake van een zekere mate van gewenning);
 2. nieuwe situatie (nieuwe bron of een nieuwe ontvanger);
 3. gewijzigde situatie (wijziging van een bestaande bron).

Toetsing

Bij een trillingsmeting t.a.v. hinder worden de volgende waarden gemeten:

 1. Vmax maximale trillingssterkte (voortschrijdende effectieve waarde van de trillingssnelheid, dimensieloos)
 2. Vper de trillingssterkte over de beoordelingsperiode (kwadratisch gemiddelde van maximale effectieve waarde per interval van 30 seconden)

De waarden Vmax en Vper worden getoetst aan de volgende streefwaarden:

 • A1 de onderste streefwaarde voor toetsing van de waarde Veff,max;
 • A2 de bovenste streefwaarde voor toetsing van de waarde Veff,max;
 • A3 de streefwaarde voor toetsing van de waarde Vper.

In het Dashboard van de AVCMonitoring Trillingsmeter kunt u eenvoudig een keuze door op een knop te drukken voor type situatie, type trilling, gebouwfunctie etc. Automatisch worden dan de streefwaarden voor A1, A2 en A3 in de grafieken geplot zodat u in één oogopslag kunt zien over er voldaan wordt. Als u dit één keer heeft ingesteld kunt u bijvoorbeel elke dag een automatisch rapport genereren en laten versturen. U heeft ook de mogelijkheid om on-line traces te bekijken of metingen te  markeren zodat ze niet meegenomen worden bij de berekening. Er is ook een mogelijkheid voor filtering van de data op basis van het spectrum (optie) van het trillingsignaal, of zelf een fillter te definieren (optie).

Software Mems trillingsmeter SBR richtlijn A