Luchtkwaliteitsonderzoek

Luchtkwaliteit is een thema wat in Nederland momenteel veel aandacht krijgt. Dit is terecht aangezien een slechte luchtkwaliteit bedreigend is voor de volksgezondheid. Hoewel de kwaliteit gedurende de afgelopen jaren beter is geworden, sterven volgens een schatting van VROM jaarlijks 18.000 mensen vroegtijdig als gevolg van vervuilde lucht die zij inademen. Vooral mensen met hart- en vaatziekten blijken kwetsbare groepen te zijn. Het is daarom belangrijk luchtkwaliteit te monitoren en onderzoek te doen naar mogelijk bedreigende situaties. AV-CONSULTING B.V. kan luchtkwaliteitsonderzoek uitvoeren in de nabijheid van wegen met behulp van het softwarepakket STACKS van KEMA of GEO-MILIEU van bureau DGMR/KEMA. Behalve voor het vaststellen van de luchtkwaliteit in de huidige situatie kan ook de luchtkwaliteit voor toekomstige scenario’s worden doorgerekend. Het programma biedt de mogelijkheid om contouren te plotten. Hierdoor ontstaat duidelijk inzicht in de ruimtelijke spreiding van de luchtvervuilende stoffen.

Wat is NIBM?

De afkorting NIBM staat voor ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ aan de luchtverontreiniging. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ruimtelijk project of (te vergunnen) activiteit, waarvan de bijdrage aan de luchtverontreiniging beperkt is. Om die reden is geen toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit nodig.

Normen Wet Luchtkwaliteit (controleer altijd of deze informatie nog actueel is!)

Een overzicht van de luchtkwaliteitseisen voor de belangrijkste stoffen vindt u in tabel 1.

Tabel 1: Grenswaarden SO2, NO2, PM10, lood, benzeen, CO  

Stof

Soort norm

Concentratie

Status

Stikstofdioxide (NO2)

Jaargemiddelde

40 µg/m3(sinds 2015)

Grenswaarde

Stikstofdioxide (NO2)

Uurgemiddelde (mag max. 18 keer per jaar worden overschreden)*

200 µg/m3

Grenswaarde

Fijn stof (PM10)

Jaargemiddelde**

40 µg/m3

Grenswaarde

Fijn stof (PM10)

Jaargemiddelde

20 µg/m3

WHO advieswaarde

Fijn stof (PM10)

Daggemiddelde (mag max. 35 keer per jaar worden overschreden)** 50 µg/m3 Grenswaarde

Fijn stof (PM2,5)

Jaargemiddelde 25 µg/m3(sinds 2015) Grenswaarde

Fijn stof (PM2,5)

Gemiddelde blootstellingsconcentratie, jaargemiddeld (obv metingen stedelijke achtergrondlocaties)

20 µg/m3

Grenswaarde#

Fijn stof (PM2,5)

Jaargemiddelde

20 µg/m3(2020)

Richtwaarde/ streefwaarde$

Fijn stof (PM2,5)

Jaargemiddelde 10 µg/m3 WHO advieswaarde

Benzeen

Jaargemiddelde 5 µg/m3 Grenswaarde

* Van toepassing voor wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen 

Van toepassing voor wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken.

** De daggemiddelde grenswaarde is voor PM10 belangrijker dan de jaargemiddelde norm van 40 µg/m3. Want de daggemiddelde norm komt ongeveer overeen met 32 µg/m3 jaargemiddeld.

# De blootstellingsconcentratie is de concentratie waaraan de stedelijke bevolking wordt blootgesteld. Voor 2020 geldt een streefwaarde van 18 μg/m3.

$ Streefwaarden uit de Europese richtlijnen staan als ‘richtwaarden’ in de Wet milieubeheer

 

Zie ook:
– Luchtonderzoek
– Stofonderzoek
– Geuronderzoek

Pdf downloads
 
 

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over lucht