Informatie over opsporen conventionele Explosieven

Informatie over opsporen conventionele Explosieven

Algemene informatie explosieven onderzoek
Op vele locaties in Nederland bevinden zich nog Conventionele Explosieven (verder explosieven) uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en (handwapen-) munitie. Explosievenonderzoek brengt de risico‟s en aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in kaart. Indien noodzakelijk worden deze explosieven vervolgens verwijderd en onschadelijk gemaakt.

Fasering explosievenonderzoek
Een onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven bestaat uit drie hoofdfasen:

Fase 1 – Historisch vooronderzoek
Doel van deze bureau studie is het vaststellen van de kans en de risico’s aangaande de aanwezigheid van explosieven in de ondergrond. Dit gebeurt op basis van over het onderzoeksgebied verzameld en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal en de geplande werkzaamheden.

Fase 2 – Detectie
Indien het vooronderzoek hiertoe aanleiding geeft, wordt de detectie uitgevoerd. Doel van dit veldwerkzaamheden is het drie dimensionaal vaststellen van de positie van verdachte objecten (mogelijke explosieven of blindgangers) in het opsporingsgebied met behulp van geofysische meettechnieken.

Fase 3 – Benadering
Als het detectieonderzoek een aantal verdachte locaties oplevert, wordt fase 3 uitgevoerd. Doel van de veldwerkzaamheden is het blootleggen en identificeren van de verdachte. Indien noodzakelijk worden de aangetroffen explosieven tijdelijk veilig gesteld in afwachting van de ruiming door de EODD.

Wetgeving
Explosievenopsporing moet in Nederland conform de Beoordelingsrichtlijn “Opsporen Conventionele Explosieven” (BRL-OCE) te worden uitgevoerd. Het vermoeden van de aanwezigheid van explosieven binnen een gemeente is een zaak van Openbare Orde en Veiligheid van de betreffende gemeente. Conform de BRL-OCE dient de gemeente op wiens grondgebied de werkzaamheden worden uitgevoerd schriftelijk geïnformeerd te worden door het explosievenopsporingsbedrijf.

Overzicht dienstverlening

  • Probleeminventarisaties
  • Probleemanalyses
  • Detecteren
  • Lokaliseren
  • Veiligstellen
  • Overdracht aan EODD
  • Procesverbaal van oplevering