Activiteiten

Onze hoofdactiviteiten hebben betrekking op:

  • Geluidsadviezen c.q. akoestisch onderzoek in het kader van Wet milieubeheer, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening en Arbo-wet;
  • Opstellen van akoestische rapporten wegverkeer en railverkeerslawaai;
  • Akoestisch onderzoek bij reconstructie van wegen;
  • Akoestisch onderzoek bij sanering;
  • Akoestisch onderzoek bij bedrijven of activiteiten;
  • Maken van een Akoestisch rapport bij bouwlawaai ingevolge het Bouwbesluit;
  • Juridisch advies c.q. juridische begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures bij Commissies, rechtbank of Raad van State;
  • Luchtadvies c.q. onderzoek in het kader van het Besluit luchtkwaliteit alsmede het maken van milieu verstoringkaarten c.q. geluidskaarten;
  • Milieu- en bouwfysica (asbest- en bodemadviezen, brandveiligheid, energie en vocht).

Aan de zijkant van deze pagina zijn een aantal onderwerpen toegevoegd die meer informatie geven over onze verdere activiteiten op de diverse werkgebieden.

Verder bieden wij praktijkonderzoek aan op de volgende gebieden:

1. Bouwakoestiek (o.a. Bouwbesluit, ruimte-akoestiek, gevelisolatie)
2. Industrielawaai geluidsonderzoeken (o.a Wet milieubeheer en Activiteiten Besluit)
3. Geluidsanering
4. OSHA en NORSOC Assessments
5. Ruimte-akoestiek (Concertgebouw, theaters, stadions, luisterkamers etc.)
6. Geluidsmetingen in de achtergrond en geluidmonitoring
7. Milieueffectrapporten / Akoestische rapporten
8. Geluids- en Trillingsanalyse bij schepen en boorplatformen
9. Geluidsarm construeren
10. Machine trillingsisolatie
11. Geluids- en trillingsdiagnostiek
12. Akoestische analyses
13. Electro-akoestiek
14. Testen trillingsbestendigsheid en resistentie van materialen
15. Controle, voorbereiding
geluids- en trillingscertificering
16. Expert getuigenverklaring
17. Industriële geluidsbeheersing, ontwerp en voorspellingen
18. Trillingscontrole en metingen
19. Specificatie voorbereiding (CE-markering)
20. Ontwerpbeoordeling, akoestiek- en trillingsanalyse
21. On-site akoestische onderzoeken
22. Arbeidsomstandigheden in fabrieken (Risico-analyse en evaluatie ARBO)
23. Metingen van de luchtkwaliteit en voorspellingen

Voor uitgebreidere, langdurige onderzoeken zie ook onze voor onbemande geluid, trillings en luchtkwaliteitsmonitoring www.aurolexmonitoring.com

International consulting

AV-Consulting is a premium acoustical engineering consulting firm that specializes in noise control, building physics, acoustics, environmental technology and vibration measurement & control for marine, industrial and commercial applications. Founder Ad Vreeswijk is a member of the Dutch Acoustical Society (NAG), Belgium Acoustical Society (ABAV) and American Acoustical Society (INCE) and has been a lecturer at the Higher Acoustical Course at Amsterdam during 3 year. Since 1985 AV-Consulting has serviced hundreds of clients ranging from the largest corporations to small businesses and governments. We apply class-1 precision instruments from Bruel & Kjaer, Svantek, Norsonic, Aurolex, Rion and use, among others, prediction software packages Geonoise, Soundplan, Stacks, Dnt, Geo-air etc.

Our consulting capabilities include:

1. Architectural acoustics
2. Plant Noise Surveys
3. Noise Control Remediation
4. OSHA and NORSOC Assessments
5. Room Acoustics Assessment/Testing
6. Outdoor Background Noise Monitoring
7. Environmental Impact Statements/Reports
8. Shipboard Noise & Vibration Analysis
9. Noise Control Treatment Design
10. Machinery Vibration Isolation
11. Shipboard Measurement & Diagnostic Surveys
12. Acoustic analyses
13. Electro acoustics
14. Materials Testing
15. Specification Review & Preparation
16. Expert Witness Testimony
17. Noise control treatment design and predictions
18. Vibrations control and measurements
19. Specification preparation
20. Design reviews, acoustical and vibration certifying
21. On-site acoustical surveys
22. Working conditions in plants
23. Air Quality measurements and predictions