Asbestonderzoek

Asbestonderzoek en Asbestinventarisaties volgens SC-540

In veel gebouwen die voor 1993 geconstrueerd zijn komt asbest voor. In sommige gevallen is het duidelijk waar in het gebouw de asbest zich precies bevindt, maar vaak ook niet. In dat geval is het verstandig om een asbestonderzoek te laten uitvoeren. Er bestaan verschillende vormen van asbestonderzoek. U kunt een risico-analyse laten maken, of een globaal asbestonderzoek uit laten voeren. Bij sloop van gebouwen is vrijwel altijd een volledig asbestonderzoek verplicht. Dit mag alleen verricht worden door hiervoor speciaal gecertificeerde asbestinventarisatie-bedrijven.

De minister van SZW  heeft op 11 maart 2008 de certificatieschema ‘s voor asbestinventarisaties (SC-540 ) en asbestverwijdering  (SC-530) met ingang van 1 juni 2008 bindend verklaard. Vanaf 1 juni 2008 zullen de certificatie-instellingen bij elke certificaatverlenging of -verlening niet meer de beoordelingsrichtlijn SBC-BRL 5052 gebruiken, maar het SCA Certificatieschema Asbestinventarisatie SC-540 / februari 2008 en voor de beoordelingsrichtlijn SBC-BRL 5050 het SCA Certificatieschema Asbestverwijdering SC-530 / februari 2008.  De certificatie-instellingen zijn door de minister van SZW aangewezen en bevoegd verklaard tot deze wettelijk verplichte certificatie.

De certificatieschema’s zijn een uitwerking van de asbestwet en -regelgeving zoals vermeld in de Arbeidsomstandighedenwet, het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbobesluit (implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) en in het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Het betreft dus mede een implementatie van de Europese Richtlijn nr. 2003/18/EG. Asbestinventarisatiebedrijven en asbestverwijderingsbedrijven, werkzaam in Nederland en in het bezit van een procescertificaat, voldoen daarmee aan de Europese regelgeving op dit gebied.

Bij een volledige asbestinventarisatie wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen in een pand of object aanwezig zijn. Indien wenselijk kan een risico-analyse inzicht geven in mogelijk gevaar voor de gezondheid. Als asbest is aangetroffen kunnen grond- en luchtmonsters aantonen of er concentraties asbestvezels aanwezig zijn die de wettelijke norm overschrijden.

Indien er tijdens het asbestonderzoek asbestconcentraties aangetroffen worden die de norm overschrijden, wordt er een sloopbestek opgesteld, waarna er overgegaan wordt tot een asbestsanering. Voordat er wordt begonnen met het aanbestedingsproces is het noodzakelijk om een gedegen indruk te hebben van de omvang en de kosten van het project. AV-CONSULTING B.V. verzorgt een gedetailleerd overzicht van de sloopwerkzaamheden en een bedrijfseconomische raming van de sloopkosten. De opname ter plaatse en het bestuderen van bouwtekeningen zijn de belangrijkste activiteiten in deze fase.

Voor het sloopwerk is een goed bestek onontbeerlijk. In het sloopbestek worden de uit te voeren werkzaamheden omschreven en de juridische en administratieve bepalingen vastgelegd. AV-CONSULTING B.V. heeft ruime ervaring met het maken van sloopbestekken voor een grote verscheidenheid aan projecten. Aansluitend verzorgt AV-CONSULTING B.V. desgewenst de aanbestedingsprocedure. Hierbij wordt zorg gedragen voor de correspondentie met de geselecteerde aannemers, het houden van inlichtingen, de aanwijzing en het opstellen van de nota van inlichtingen; dit alles gebeurt in goed overleg met de opdrachtgever.

In sommige gevallen is door de Arbowet een Veiligheids- en Gezondheidsplan vereist (V&G-plan). AV-CONSULTING B.V. kan een dergelijk plan voor de opdrachtgever opstellen.

Desgewenst kan AV-CONSULTING B.V. het gehele saneringsproject begeleiden.

Downloads Asbestonderzoek
Klik hier voor een artikel naar aanleiding van een asbestonderzoek:

Zwembad trefkuil onmiddellijk gesloten.

Asbestinventarisatie

In tegenstelling tot andere bureaus worden door AV-CONSULTING B.V. volledige asbestinventarisaties verricht met risico analyses, ook in het geval van niet sloopsituatie. Hierbij kan worden gedacht aan inventarisatie van bestaande gebouwen zoals scholen, zwembaden, gymzalen, dorpshuizen, verzorgingshuizen, gemeente kantoren etc. De reden hiervoor is dat alleen op deze wijze een zorgvuldig onderzoek kan plaatsvinden waarbij tevens het risico kan worden bepaald van de aanwezigheid van asbest.

De aldus verkregen rapportage is direct geschikt om vergunning aan te vragen voor sanering-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. Bij niet hechtgebonden asbest in bestaande situaties kan er direct worden ingegrepen, eventueel na het verrichten van aanvullende luchtmetingen, teneinde een risico-inschatting te maken voor de gebruikers van het pand.

Bij een combinatie van een Volledige Asbestinventarisatie met een Risico-inventarisatie wordt vastgesteld of er zich wel of er al dan niet asbest aanwezig is, om hoeveel materiaal het gaat en hoe deze materialen zijn bevestigd. In verband met de verwijderingmethode wordt vastgesteld of het materiaal hechtgebonden of niet hechtgebonden is. Per asbestbron wordt het blootstellingrisico bepaald met behulp van het “beoordelingsmodel bepaling risico’s van asbest dat aanwezig is in gebouwen”. Daarbij worden de mogelijk te nemen maatregelen besproken.

Voorafgaand aan de visuele inspectie wordt er een werkplan opgesteld voor het te onderzoekenobject. Tijdens de visuele inspectie worden de elementen van het object systematisch getoetst op verdachte kenmerken aan de hand van een checklist die vermeld staan in het werkplan. Zo worden ook de eventuele verdachte materialen uit de deskresearch gecheckt. Alle asbestverdachte materialen worden aangetekend op plattegronden. Wanneer er geen duidelijke tekeningen uit de deskresearch aanwezig zijn worden de plattegronden ter plaatse samengesteld. Tevens worden alle asbestverdachte materialen gefotografeerd en indien mogelijk bemonsterd.

Door AV-CONSULTING B.V. worden de werkzaamheden als volgt uitgevoerd.

• Deskresearch a.d.h.v. door de opdrachtgever verstrekte bouwtekeningen, bestekken, rapportages etc. (Deskresearch is zeer belangrijk bij in gebruik zijnde gebouwen waar geen of weinig destructief onderzoek kan plaatsvinden)

• Visuele inspectie van het volledige gebouw.

• Bemonstering van asbestverdachte materialen.

• Analyse van monsters door een door de Raad van Certificatie geaccrediteerd laboratorium

• Samenstelling en levering van een asbestonderzoeksrapport in viervoud (incl. fotoreportage en autocad tekeningen in kleur).

• Advies m.b.t. blootstellingrisico en aanpak.

• Opstellen kostenraming asbestsanering (exclusief herstelkosten).

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over asbest