Arbo onderzoek (Risico Inventaristie en Evaluatie Geluid)

Geluid op de werkplek

Wetenschappelijk is vastgesteld dat langdurige blootstelling aan een equivalent geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) gehoorschade tot gevolg kan hebben. Bij een equivalent geluidsniveau van 85 dB(A) is deze kans bij een dagelijkse blootstelling na een arbeidsduur van 40 jaar reeds 10%. Bij hogere niveaus neeemt deze kans uiteraard toe.

De problematiek van schadelijk geluid op de arbeidsplaats is bijzonder wijdverbreid. De thans geldende regelgeving inzake schadelijk geluid op de arbeidsplaats kan in het algemeen als afdoende worden beschouwd. Indien het equivalente geluidsniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn personeel voor te lichten over de gevaren van schadelijk geluid en dienen passende (persoonlijke) gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld. De werknemers die hieraan blootgesteld worden dienen regelmatig geaudiometreerd te worden. Bij geconstateerde gehoorschade dienen er maatregelen getroffen te worden.

Door AV-CONSULTING B.V. worden spectrale geluidsmetingen verricht met behulp van precisie geluidmeet- en registratieapparatuur van Bruel en Kjaer (type 1, NEN 10651 en NEN 10804) tijdens de diverse werkzaamheden op de werkplek. Of er wordt gekozen voor noise-dosismeters. Op basis van de geluidmetingen wordt het partiële geluidexpositieniveau en de totale geluidsexpositie volgens de NEN 3419 per functiegroep of per medewerker bepaald. Tevens wordt het nagalmniveau in de ruimte bepaald en de heersende nagalmtijden (T60_waarde).

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid