Omgevingsvergunning Bouwplannen / Bouwvergunning

Omgevingsvergunning Bouwen

Het is verboden te bouwen zonder of in afwijking van vergunning van burgemeester en wethouders (bouwvergunning). De woningwet deelt de bouwactiviteiten in drie categorieën in:

1. de bouwvergunningplichtige bouwactiviteiten;
2. de meldingsplichtige bouwactiviteiten;
3. de vergunningsvrije bouwactiviteiten.

Onder de vergunningsvrije bouwwerken worden ondermeer verstaan dakkapellen van geringe omvang, aan- en bijgebouwen van beperkte omvang, kleine open overkappingen, tuinmeubilair, een schutting, kleine berging achter het huis etc. In de Woningwet wordt onder bouwen verstaan “het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats”. Bij de beslissing over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning is de gemeente sterk gebonden door de woningwet. In artikel 44 is limitatief bepaald in welke gevallen de vergunning mag en moet worden verleend c.q. geweigerd.

De in de wet genoemde weigeringsgronden zijn:
• het bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit
• het bouwwerk voldoet niet aan de Bouwverordening
• het bouwwerk is in strijd met het Bestemmingsplan
• het bouwwerk voldoet niet aan redelijke eisen van welstand
• voor het bouwwerk is een vergunning nodig ingevolge de Monumentenwet of monumentenverordening.

Daarnaast kent de Wet stads- en dorpsvernieuwing nog een weigeringsgrond, namelijk strijdigheid met de leefmilieuverordening. Als aan bovenstaande punten is voldaan moet de gemeente dus een bouwvergunning verlenen binnen 13 weken na de dag waarop zijn de bouwaanvraag hebben ontvangen. Anders ontstaat er van rechtswege een bouwvergunning. Als er een vrijstellingsprocedure of artikel 19 WRO procedure gevolgd moet worden geldt voornoemde fatale termijn niet.

De procedure voor de bouwvergunning start op het moment dat een aanvraag om bouwvergunning wordt ingediend bij Burgemeester en Wethouders. Meestal zal er vooroverleg plaatsvinden met het de ambtenaar Bouw en Woning toezicht van de gemeente. Voordat de formele bouwaanvraag wordt ingediend zal er eerst een schetsontwerp worden voorgelegd dat getoetst wordt aan het bestemmingsplan en de welstandscommissie. Bij de definitieve aanvraag zullen meestal een aantal onderzoek overleg moeten worden, denkt daarbij aan bodemonderzoek, archeologisch onderzoek (bij nieuwbouw), akoestisch onderzoek (in de buurt van een weg of spoorlijn), bouwakoestisch onderzoek (gevelisolatie toets) etc. AV-CONSULTING kan u met helpen om deze onderzoeken uit te voeren zodat alles tijdig ingediend kan worden bij de gemeente en er geen stagnaties ontstaan bij de realisatie van uw bouwplan.

Omgevingsvergunning ; Vergunningplichte Bouwwerken Rotterdam
Omgevingsvergunning ; Vergunningplichte Bouwwerken Rotterdam
Omgevingsvergunning - Rotterdam
Omgevingsvergunning – Bouwwerken Rotterdam