Wet Ruimtelijke Ordening

Projectbesluit Wet ruimtelijke ordening

Iedereen kan bij de gemeente een verzoek indienen tot herziening van het bestemmingsplan, de gemeente moet hierop binnen 8 weken op beschikken. In geval van een afwijzing is het mogelijk om hiertegen bezwaar- en beroep in te stellen.

Vooruitlopend op de aanpassing van een bestemmingsplan is het mogelijk om ten behoeve van de realisatie van een project dat afwijkt van het bestemmingsplan een Projectbesluit ‘aan te vragen’ bij de gemeente.

Als u voornemens bent een bouwplan te realiseren is het mogelijk dat u hiermee te maken krijgt. Dit betekent dat u iets wilt gaan realiseren dat in strijd is met het geldende (vigerende) bestemmingsplan.

Na de vaststelling van een bestemmingsplan of beheersverordening kan het noodzakelijk zijn – ten behoeven van uw plan – dat de gemeente overgaat tot een projectbesluit.

Dit kan onder andere te maken hebben met het feit dat u de bestemming wilt veranderen of dat u groter wilt bouwen dan het bestemmingsplan toestaat etc.

Het projectbesluit biedt de mogelijkheid om de bestemmingsplanprocedure gefaseerd te doorlopen. De gemeente kan het projectbesluit gebruiken als het bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat en men een dergelijke activiteit toch mogelijk wil maken, zonder meteen het
hele bestemmingsplan te hoeven aanpassen. In een projectbesluit moeten de belangrijkste elementen van het project worden beschreven. Realisatie van een project kan dan voortvarend ter hand worden genomen. Regeling van bijvoorbeeld de beheersaspecten van het betreffende project volgt later bij de aanpassing van het bestemmingsplan. Omdat de actualiteit van bestemmingsplannen van groot belang is, moet het projectbesluit altijd gevolgd worden door een aanpassing van het bestemmingsplan

Indien er een Projectbesluit procedure gevolgd moet worden zal er een goede ruimtelijke onderbouwing van het project/bouwplan gemaakt worden.

De plannen die u heeft, welke in afwijking zijn van het vigerend bestemmingsplannen zulllen moeten grondslag moeten vinden in een gemeentelijke of provinciale structuurvisie. Op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening dienen gemeenten,provincies en Rijk hun beleid neer te leggen in één of meerdere
structuurvisies. De structuurvisie vervangt de huidige planologische kernbeslissingen (op rijksniveau), streekplannen (opprovinciaal niveau) en structuurplannen (op regionaal en gemeentelijkniveau). De structuurvisie kan gekarakteriseerd worden als een strategisch beleidsdocument. De visie moet de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid bevatten.

Vanwege de koppelingen die er liggen tussen de Wet Ruimtelijke Ordening en diverse andere regelgeving zal de gemeente van u allerlei onderzoek gaat vragen die nodige zijn. Deze gegevens zijn voor de gemeente noodzakelijk voor een goede ruimtelijke onderbouwing.

Wij noemen er hierbij een aantal:

  1. archeologisch onderzoek
  2. bodemonderzoek
  3. eco-scan
  4. watertoets
  5. akoestisch onderzoek
  6. luchtkwaliteitonderzoek
  7. planschade onderzoek

Het laten uitvoeren van al deze onderzoeken is gebonden aan allerlei regels en voorschriften en dient door gespecialiseerde adviseurs uitgevoerd te worden. Dit betekent dat de kosten voor deze onderzoeken aanzienlijk zijn.

U kunt kosten besparen door al deze onderzoeken bij één bureau onder te brengen zodat er niet allerlei dubbel uitzoekwerk hoeft te gebeuren. Daarnaast bent u er op die manier van verzekerd dat de onderzoeken onderling goed op elkaar aansluiten. AV-CONSULTING heeft de expertise in huis om deze onderzoeken in combinatie voor u uit te voeren.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht is het voor derden (zoals buren etc.) mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen uw (bouw)plan. Deze bezwaren kunnen tot aan de Raad van State worden doorgezet. AV-CONSULTING heeft ook voor dit traject de nodige expertise in huis.

Meer info over de procedure wet ruimtelijke ordening vindt u hieronder:
Planschade Risico Inventarisatie
Wet ruimtelijke ordening projectbesluit
Nieuwe wet op de ruimtelijke ordening.pdf
Besluit Ruimtelijke Ordering 2008 (2)
Checklist goede ruimtelijke onderbouwing