Akoestisch onderzoek Industrielawaai

Akoestisch onderzoek Industrielawaai
Geluidsmetingen industrielawaai

Omgevingsvergunning en Akoestisch Onderzoek

Industrielawaai
: geluid naar de omgeving

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet een bedrijf vaak een akoestisch rapport overleggen waarmee het bevoegd gezag inzicht krijgt in de akoestische situatie en de mogelijke geluidsoverlast bij woningen.

AV-Consulting heeft veel ervaring met het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Indien er sprake blijkt te zijn van geluidsoverlast adviseert AV-Consulting het bedrijf bij het nemen van passende maatregelen. AV-Consulting Raadgevende ingenieurs gebruikt voor het meten van geluid professionele geluidmeet en registratie apparatuur van Bruel en Kjaer, Rion, SVANTEK, Norsonic en Aurolex. Met deze geluidsanalyzers is het mogelijk spectrale informatie te verkrijgen over geluidsbronnen.

Met behulp van het geografische geluidrekenmodel GEONOISE of GEOMILIEU of SOUNDPLAN is het mogelijk de geluidbelasting van een bedrijf door te rekenen volgens de richtlijnen. De metingen en berekeningen worden verricht volgens de voorschriften zoals gesteld in ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling  de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uit 1999. Afgekort HRMI-99.
Toetsing van de geluidniveaus vindt in Nederland plaats volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en de zo genaamde “Bruidsschat”.

Tevens kunnen wij bij het aanvragen van een omgevingsvergunning met het programma Geomilieu de zogenaamde verkeersaantrekkende werking uitrekenen volgens de Circulaire van VROM.

Ingevolge de circulaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (MBG 96006131) “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningsverlening op basis van de Wet milieubeheer” dient de geluidbelasting vanwege het verkeer op de openbare weg ten gevolge van de inrichting berekend te worden. Voor de vergunningverlening kan gebruik gemaakt worden van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen.

Presentatie van een geluidsmeting, links ziet u het geluidsspectrum en rechts de statistische verdeling van het geluid, het zogenaamde L95 of bijvoorbeeld het L50 niveau. Het L95 geluidsniveau wordt vaak gebruikt om het achtergrond geluidsniveau in de omgeving van een bedrijf te meten, zonder dat het bedrijf in werking is.

Akoestisch onderzoek Industrielawaai
Spectrum Analyzer Geluid

Op het gebied van industrie lawaai kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Berekenen van geluidimmissies volgens de voorschriften zoals gesteld in ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling;
  • Geluid- en trillingsmetingen bij bestaande en nieuwe industriële inrichtingen;
  • Statistische geluidsanalyses ten behoeve van de normstelling in het kader van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening HIV-98;
  • Adviseren voor het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen ter beperking van de geluidemissies;
  • Metingen in het kader van de ARBO-wet;
  • Opstellen van geluidsniveaukaarten.
Akoestisch onderzoek zoals gesteld in ‘Meet- en rekenmethode geluid Industrie’ zoals opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.Akoestisch onderzoek Industrielawaai
Omgevingsvergunning geluidsmeting
Warmte Kracht Centrale.Akoestisch onderzoek Industrielawaai
Wkk installatie