Wegverkeer en Railverkeerslawaai

Wegverkeerslawaai & railverkeerslawaai - Akoestisch onderzoek
Wegverkeer. Overzicht geluidcontouren vanwege een weg tussen hoogbouw

Akoestisch Onderzoek wegverkeer en railverkeer

Wegverkeer en railverkeer (spoorweg geluid) kunnen geluidsoverlast veroorzaken ter plaatse van woningen. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn eisen opgenomen met betrekking tot de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten en bestemmingen ten gevolge van wegverkeer en railverkeer.

Indien er langs een weg een nieuwe woning gebouwd zal gaan worden, dan is het vaak verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren om de geluidsbelasting van de weg op de woning te bepalen. Ook als er een nieuwe weg aangelegd wordt ter plaatse van reeds bestaande woningen dient de geluidsbelasting van de weg te worden berekend.

Wegverkeerslawaai & railverkeerslawaai
Geluidscontouren berekend met GeoMilieu of SoundPlan

De geluidsbelasting ter plaatse van een nieuwbouwlocatie wordt berekend aan de hand van verkeersgegevens die verkregen worden door middel van een verkeerstelling op de betreffende weg. Indien de geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwbouwlocatie hoger blijkt te zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB dienen er vaak geluidswerende maatregelen getroffen te worden aan de gevel van de nieuw te bouwen woning. Het kan ook voorkomen dat de geluidsbelasting zo hoog is dat er niet gebouwd mag worden.Indien er geen bronmaatregelen (stiller wegdek) of overdrachtsmaatregelen (geluidsscherm) mogelijk zijn dienen er dus maatregelen getroffen te worden aan de gevels van de woning. Bij het berekenen van geluidswerende gevelmaatregelen wordt uitgegaan van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) (het vroegere Bouwbesluit). In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan eisen gesteld met betrekking tot de geluidsisolatie van gevels. Ook mag in de meeste gevallen het binnenniveau in de woning niet hoger zijn dan 33 dB.

Bij de reconstructie van wegen dient de geluidsbelasting van de weg berekend te worden die na de reconstructie te verwachten valt. Op basis van deze prognose kan bepaald worden of de reconstructie door kan gaan en of er geluidsreducerende maatregelen nodig zijn.

Voor railverkeerslawaai gelden soortgelijke procedures als voor wegverkeerslawaai.