Stank geurhinder

Stank c.q. geurhinder vanwege bedrijven

Let op. Controleer altijd of onderstaande informatie nog actueel is!Het beleid van de overheid is er op gericht geurhinder te voorkomen. Bij vestiging van nieuwe bedrijven geldt eveneens dat nieuwe hinder dient te worden voorkomen. Het één en ander is vastgelegd in de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR). De NeR dient als basis om te beoordelen of situaties als acceptabel kunnen worden beschouwd en welke (eventuele) maatregelen er kunnen worden genomen. Hierbij is de geurbeleving een belangrijk aspect. Indien er als gevolg van een bedrijf geen geurhinder optreedt, zijn er (geen) aanvullende maatregelen nodig ter bestrijding van de geur. Valt daarentegen geurhinder te verwachten, dan dienen volgens het ALARA principe voorschriften worden opgelegd. De mate van hinder die acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Er zijn diverse methoden om geurhinder te bestrijden. Een belangrijke methode is het ruimtelijk scheiden van (potentiële) bronnen en (potentieel) gehinderden. Onder dit laatste worden geurgevoelige objecten (woningen) verstaan.Bij vergunningverlening zal de aanvrager aan moeten geven of geurhinder mag worden verwacht, en zo ja, welke voorzieningen welke voorzieningen en/of maatregelen zullen worden getroffen om dit te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken. Op basis van de “Hindersystematiek geur”, welke is vastgelegd in de NeR, kan de situatie worden beoordeeld.Bij de aanpak van de geurhinderproblematiek wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:Cat 1: ondernemingen of bedrijven in een homogene bedrijfstak met vergelijkbare

geuremissies.Cat 2: ondernemingen of bedrijven waarvan de geuremissiekarakteristieken binnen de

bedrijfstak sterk verschillend zijn.Cat 3: zeer grote complexe en unieke bedrijven en/of industriecomplexen.Categorie 1 bedrijven

Voor diverse bedrijven met sterk vergelijkbare emissies binnen een homogene bedrijfstak zijn in paragraaf 3.5 “Bijzondere regelingen” opgesteld. In deze bijzondere regelingen is op basis van overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven op branche niveau aangegeven welk effect met specifieke maatregelen kan worden bewerkstelligd. Om de gewenste informatie voor de bedrijfstakken te verkrijgen zijn voor de bedrijfstakken geuronderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken is een beeld gegeven van de specifieke geuremissies en -immissies en in sommige gevallen ook van de mate waarin geurhinder ten gevolge van die emissies wordt ondervonden. De mate waarin hinder optreedt is vastgesteld op basis van verschillende onderzoeksmethoden, afhankelijk van beschikbare informatie. De meest toegepaste methoden zijn TLO’s, klachteninventarisaties en analyse van ervaringsgegevens.In de regelingen is aangegeven onder welke voorwaarden het hinderniveau acceptabel wordt geacht. Hierbij is rekening gehouden met de mate waarin hinder wordt ondervonden, de technische mogelijkheden tot emissiebeperking en met de kosten van de mogelijke maatregelen (financiële haalbaarheid).De aangegeven maatregelen zullen in de meeste gevallen leiden tot een acceptabel hinderniveau. Indien dit in relatie tot het realiseren van een acceptabel hinderniveau mogelijk dan wel noodzakelijk is, kan er gemotiveerd worden afgeweken van de Bijzondere regeling. Geuronderzoek voor deze categorie van ondernemingen is doorgaans niet nodig, daar het voldoen aan de bijzondere regeling in principe moet leiden tot een situatie waarin het geurhinderniveau acceptabel is.Systematische bepaling van het acceptabele hinderniveau

Het acceptabele hinderniveau kan worden bepaald met behulp van de “Hindersystematiek geur” uit de NeR. Het acceptabel hinderniveau bestaat enerzijds uit een milieuhygiënische indicatie, kwalificatie en/of kwantificatie van de mate van hinder, anderzijds uit een overweging of beoordeling wat acceptabel is op basis van deze mate van hinder, de lokale situatie waarin onder meer planologische -, sociaal economische – en bedrijfseconomische aspecten een rol spelen. Het volgen van de Hindersystematiek geur leidt tot een conclusie die een deel van de informatie vormt die het bevoegd gezag nodig heeft om een afgewogen besluit te kunnen nemen op de aanvraag.

wet geurhinder veehouderijen.pdf

Html
infobestanden geurhinder

Definities Geurhinder


– Geur handboek
vleesindustrie


– GGD-richtlijnen Geurhinder

– Bijlagen