Bouwakoestiek / Bouwfysica

NEN 5077 geluid bouwfysica bouwbesluit
NEN 5077 Nagalmmeting

NEN 5077 Bouwakoestiek / bouwfysica /

NEN 5077. Op het gebied van bouwakoestiek en kunnen wij u binnen de volgende thema’s van dienst zijn:

Ervaringsgebieden

  • Bestaande en nieuwe woningen;
  • Zwembaden, sportscholen, sporthallen;
  • Kantoren c.q. utiliteitsbouw;
  • Vergaderzalen, bioscopen en bibliotheken;
  • Horecabedrijven en discotheken;
  • Buurthuizen en multiculturele gelegenheden.
  • Kinderdag verblijven
  • Speelparadijzen
  • Kerken

Bouwfysica

In de woningbouw gelden strenge eisen met betrekking tot bijvoorbeeld ventilatie, geluidsisolatie, brandveiligheid, vochtwering, daglicht en energiezuinigheid. Deze eisen staan onder andere vermeld in het Bouwbesluit en in verschillende NEN-normen. AV-CONSULTING B.V. kan diverse metingen en berekeningen voor u verrichten aan de hand van het Bouwbesluit volgend ondermeer de NEN 5077 en andere ISO en NEN normen.

Bezonning-Beschaduwing

In sommige steden gaat de regelgeving uit van het recht op mogelijkheid tot bezonning. Vaak zijn één of meerdere zonsposities bepalend voor de gestelde eisen. De effecten van de zon zijn te bepalen enerzijds door de waardering van bezonning door mensen, anderzijds door een objectief meten en/of berekenen van de mogelijke en de werkelijke bezonningsuren over verschillende periodes. Door verschillende instanties zijn in de loop van de tijd onderzoeken uitgevoerd naar de beleving en waardering van bezonning. De sociale en economische effecten van bezonning en beschaduwing zijn met name voor activiteitengebieden van belang.

Sinds de inwerkingtreding van het Bouwbesluit wordt daglichttoetreding tot woningen niet meer beschermd. Wettelijke regelingen voor minimale bezonning / maximale beschaduwing ontbreken nog steeds. Vanuit de zorg voor een goede en zorgvuldige ruimtelijke ordening worden er bij het opstellen van een bestemmingsplan voorwaarden gesteld voor een zo gunstig mogelijke bezonning. Deze criteria kunnen de verkaveling en bouwhoogte van objecten beïnvloeden en zijn tevens toetsingscriteria bij een bouwaanvraag.

Met andere woorden, indien er hier sprake zou zijn van een modern bestemmingsplan zou, vanuit een zorgvuldige ruimtelijke ordening gekeken zijn naar het bezonnings- en beschaduwingsaspect en zou op basis van onderzoek een uitspraak gedaan zijn over het hinderaspect c.q. het recht op het minimaal aantal zonne-uren op basis van een uiterst zorgvuldige afweging in relatie tot de wenselijkheid van het bouwplan.

Middels eenvoudige diagrammen waarin de zonnebanen zijn ingetekend kan indicatief afgeleid worden of er in een bepaald geval sprake zal zijn van verminderde bezonning c.q. beschaduwing. Middels computersimulaties kan nauwkeurig worden berekend wat het effect is in de omgeving qua bezonning bij hoogbouwplannen of bouwplannen dicht op bestaande bebouwing.

Bekijk hier het dictaat ” Hogere Bouwakoestiek van Ad Vreeswijk “