home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
ECO-scan Flora- & Faunawet

ECO-scan (Flora- & Faunawet)

Voor nieuwbouwlocaties kan worden geëist dat een Eco-effect Scan wordt uitgevoerd volgens de Flora- en Faunawet. De Flora- en Faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet vervangt een aantal wetten waaronder de Vogelwet, de Jachtwet en de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet. De wet tracht een integraal en samenhangend wettelijk kader te bieden voor de bescherming van dieren- en plantensoorten. Door de Flora- en Faunawet is de bewijslast op dit gebied in veel gevallen bij de opdrachtgever komen te liggen. Indien tijdens het bouwproject deze bewijsvoering gevraagd wordt, is het van groot belang de Eco-effect Scan voor aanvang van de werkzaamheden te hebben afgerond. Hiermee wordt hinderlijke vertraging voorkomen.
ECO-scan (Flora- & Faunawet)
ECO-effect scan
In verband met de Flora- en Faunawet is de grondeigenaar verplicht een toetsing uit te voeren naar de effecten van het project op de aanwezige natuur. Hierbij dient te worden gekeken naar de eventuele aanwezigheid van beschermde planten of dieren in het aandachtsgebied. Doorgaans wordt een ecologische toetsing binnen de bestemmingsplanwijzigingsprocedure gevraagd.

ECO-effect onderzoek
Indien uit de scan blijkt dat er negatieve effecten op beschermde soorten en beschermde gebieden worden gesignaleerd, is een uitgebreider onderzoek in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk. Wanneer blijkt dat beschermde soorten voorkomen kan een ontheffing worden aangevraagd. Met een ontheffing worden eventueel storende effecten door de werkzaamheden toegestaan.

 

Downloads ECO-scan (Flora- & Faunawet)
Besluit rode lijsten
Folder soorten flora + fauna
De flora
Flora en fauna vereenvoudigd
 
AV-CONSULTING B.V. ® ECO-scan (Flora- & Faunawet)
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer