home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
geluidsisolatie berekeningAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 

Akoestisch onderzoek c.q. Akoestisch rapport

Een akoestisch rapport i.v.m. de Wet geluidhinder en/of Wet Milieubeheer


Bij de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning op een melding in het kader van het Activiteitenbesluit zal de overheid c.q omgevingsdienst veelal aan het bedrijf verzoeken een akoestisch rapport (akoestisch onderzoek) te laten opstellen door een terzake kundig adviesbureau. AV-CONSULTING B.V. RI verricht voornoemd akoestisch onderzoek. Hiertoe worden geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeet apparatuur van Bruel en Kjaer en Rion, SVANTEK en NTI (www.aurolex.nl .)

Deze meetgegevens worden vervolgens in een geografisch rekenprogramma "GeoMilieu" of "SoundPLAN" ingevoerd om daarmee volgens de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai (HMRI-99) berekeningen te verrichten. De toetsing van de berekende geluidniveaus vindt plaats op grond van de het Activiteiten Besluit of de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (HIV-98) en/of de locale geluideisen op grond van bijvoorbeeld een geluidsbeheersplan.

Een akoestisch onderzoek (akoestisch rapport) wordt meestal als volg opgebouwd:

Akoestisch onderzoek volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI-II, 1999).

  • Inventarisatie en meting van alle geluidbron­nen en de voor deze bronnen relevante bedrijfstijden aan de hand van een gesprek met uw iemand van uw bedrijf.
  • Metingen met meetapparatuur van Bruel en Kjaer of Rion, conform IEC-61672-1, klasse 1.
  • Het uitwerken van de meetresultaten en bepalen van de bronvermogens met de diverse methoden volgens de Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai 1999.
  • Het verrichten van een akoestisch onderzoek con­form methode II uit de nieuwe Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai 1999 alsmede volgens de richtlijnen van de gemeente c.q. Omgevingsdienst.
  • Het ontwerpen van een computermodel (GeoMilieu of SoundPLAN) van de werkelijkheid op basis van de aangeleverde en geïnventariseerde gege­vens.
  • Het verrichten van overdrachtsberekeningen ter bepaling van geluidimmissie-niveaus in de omgeving van het bedrijf of de activiteiten.
  • Het berekenen van de etmaalwaarden rond de inrichting. Toetsing van de berekende geluidbelasting aan normstelling of vigerende geluidseisen.
  • Toetsing aan de Circulaire geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996, MBG 96006131.
  • Beknopte toetsing aan het BBT-beginsel.
  • Rapporteren van het onderzoek zoals aangegeven in HMRI-1999.

Het uitwerken van maatregelen is meestal optioneel omdat dit vooraf niet ingeschat kan worden. Tevens is dit uiteraard afhankelijk of voldaan kan worden aan de geluidnormen.

Geluid en Ruimtelijke Ordening

In het kader van de herziening van bestemmingsplannen is het op grond van de Wet Geluidhinder noodzakelijk inzicht te krijgen in de geluidbelasting vanwege de infrastructuur in het plangebied. Hiertoe moet een akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidbelasting vanwege de wegen, inclusief de spoorwegen voor de komende 10 jaar (bestemmingsplan periode). Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode (SRM-2) middels het programma “GeoMilieu”, de resultaten van het onderzoek worden verwoord in de akoestische paragraaf, de berekende geluidcontouren worden ingetekend op de plankaart behorend bij het bestemmingsplan.

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

Akoestisch rapport Wet Milieubeheer vergunning

Geluidadvies_woningbouw
Akoestisch rapport Wet geluidhinder
Akoestisch rapport bouwbesluit

 
AV-CONSULTING B.V. ® akoestisch onderzoek
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer