META NAME="robot" CONTENT="index,follow">
 
home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
geuronderzoek

Geurhinder en Geuronderzoek rond bedrijven en activiteiten

Op het moment dat geur wordt ervaren als hinderlijk, is er sprake van stank. Naast de vervelende ervaring die dit met zich meebrengt kan stank ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Lichamelijke klachten als hoofdpijn of verstoorde ademhaling kunnen het gevolg zijn. Daarom is het van groot belang eventuele geuroverlast in kaart te brengen en het vervolgens bij de bron te beperken.

Voor het vaststellen van de immissie in de directe omgeving van de geur verspreidende instelling of activiteit is het noodzakelijk de geuremissie van te bepalen. Meestal dient dit te gebeuren in het kader van een Wet milieubeheer een vergunningsprocedure of naar aanleiding van klachten. Voor de berekening worden de mogelijke geurbronnen geïnventariseerd. Bij nieuwe inrichting worden voor prognose berekeningen de geuremissies van de bronnen bepaald aan de hand van kentallen uit de literatuur of de door AV-CONSULTING B.V. opgebouwde database.

Op basis van de voorgenomen bedrijfsvoering en inventarisatie kan de totale geuremissie van een inrichting worden vastgesteld, alsmede het aantal uren waarin deze emissies optreden. Met behulp van de vastgestelde geuremissies, de bedrijfsvoering en de lokale omstandigheden zal de immissiesituatie rond een bedrijf of activiteit worden berekend met behulp van verspreidingsberekeningen. Met de verspreidingsberekeningen worden 98-percentiel contouren berekend. Met dit percentiel wordt die concentratie berekend welke op een bepaald punt in de omgeving maximaal 2% van de tijd van het jaar (176 uur) wordt overschreden. In Nederland is dit de gangbare maat om de geursituatie in de omgeving weer te geven.

Aanvullend op het 98-percentiel wordt het 99,9-percentiel berekend (overschrijding van 9 uur per jaar). Hiermee wordt inzicht verkregen in de geursituatie in de omgeving ten gevolge van piekemissies. Voor de verspreidingsberekeningen wordt gebruik gemaakt van het Nieuwe Nationale Model, versie KEMA Stacks of de geurmodule van Geomilieu Stack . Met dit model wordt een aantal aaneengesloten en representatieve scenarios van weersituaties ‘uur voor uur’ doorgerekend. Doel van deze verspreidingsberekeningen is een beeld te krijgen van de geurbelasting in de omgeving.

De geurbelasting wordt weergegeven als geurcontouren rond een bedrijf of activiteit waarbinnen een bepaalde geurconcentratie gedurende een bepaalde tijd per jaar overschreden wordt.

Hiernaast is een voorbeeld gegeven van de geurcontouren rond een baggerdepot berekend met Stacks (nieuw nationaal model).

 

geuronderzoek

Downloads geuronderzoek en geurhinder( diverse bronnen )
geurbeleid
geurnormveevoeders
rapport geuraanpak kerngebied Rijnmond
stankhinder

Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geuronderzoek en geurhinder

 
AV-CONSULTING B.V. ® geuronderzoek en geurhinder
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer