home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening Wet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
akoestisch onderzoek milieuvergunning

Norsok geluidsmetingen en Data Sheets

De Noorse overheid stelt hoge eisen aan installaties die geplaatst worden op offshore locaties. Er worden onder andere hoge eisen gesteld aan de geluidsemissie van installaties die in de offshore industrie worden gebruikt. Voordat deze installaties op bijvoorbeeld boorplatformen en schepen worden geplaatst dient er een zogenaamd Norsok formulier te worden ingevuld.


norsok-geluidsmeting

Op deze Norsok Noise Data Sheets worden diverse technische gegevens ingevuld, waaronder gegevens over het geluid dat door de installatie geproduceerd wordt. Op de sheets dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden op 1 meter afstand van de betreffende installatie. Ook dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden dat optreedt op de betreffende werkplek waar zich tijdens het in werking zijn van de installatie werknemers zullen bevinden. Daarnaast dient op de Noise Data Sheets het akoestisch bronvermogen (SWL = Sound Power Level) ingevuld te worden.  Het meten van het akoestisch bronvermogen van een installatie is in de meeste gevallen niet eenvoudig en vereist specifieke kennis van de akoestiek en ervaring met het uitvoeren van geluidmetingen. De installaties voor de offshore industrie hebben vaak aanzienlijke afmetingen en worden vaak gebouwd in grote hallen, waar storende reflecties in de wanden op kunnen treden. Vanwege de grote afmetingen van de geluidbronnen en mogelijk storende omgevingsfactoren is het bronvermogen meestal niet door middel van een eenvoudige geluidmeting nauwkeurig vast te stellen. Derhalve zal het bronvermogen via een meer specialistische methode bepaald moeten worden.

Eén van de meest nauwkeurige methoden om het akoestisch bronvermogen van een geluidbron te bepalen is beschreven in de ISO 3744 norm. Volgens deze methode worden er metingen verricht op diverse meetposities verdeeld over een denkbeeldig meetoppervlak rondom de betreffende geluidbron. Aan de hand van deze metingen kan het akoestisch bronvermogen op nauwkeurige wijze berekend worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de (grote) afmetingen van de geluidsbron en eventuele storende omgevingsfactoren.

AV-Consulting heeft ruime ervaring met het bepalen van het akoestisch bronvermogen volgens de ISO 3744 norm en het invullen van Norsok Noise Data Sheets.

NEN-EN-ISO 9614-1, NEN-EN-ISO 9614-2 en NEN-EN- 9614-4

De ISO-3744 voor het bepalen van het geluidsvermogen gaat uit van geluiddrukmetingen. De ISO-9614 gaat uit van van het meten van de geluidsintensiteit loodsrecht op het meetoppervlak, deze methode geeft een grotere nauwkeurigheid voor het bepalen van het geluidsvermogen van een geluidsbron maar vereist ook duurdere apparatuur (geluidsintensiteitanalyzer) om de metingen te verrichten. Het voordeel van deze methode is dat deze uitermate geschikt zijn voor metingen in het veld waarbij andere geluidsbronnen aanwezig zijn. Inzake geluidsmetingen voor de CE markering wordt er gebruik gemaakt van Europees geluidnormen hieromtrent. In deze geluidnormen worden eisen gesteld aan de geluidsmetingen die verricht dienen te worden zulks om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen. In voornoemde normen wordt onderscheid gemaakt tussen het bepalen van het geluidsniveau op de plaats waar de machine wordt bedient en het geluidsvermogen van de machine. De normen die van toepassing kunnen zijn: NEN-EN-ISO 11200 t/m 11204 NEN-EN-ISO 3744 of 3746, NEN-EN-ISO 3747, NEN-EN-ISO 6914, ISO 3744 of 3746, ISO-11205.


Downloads industrielawaai

Sound_power_level_manriding_winch

Norsok_datasheet
 
Meer info over industrielawaai
akoestisch-onderzoek.htm
akoestisch rapport wet milieubeheer.htm
Voor meer info raadpleeg onze informatie rubriek over geluid

 

 

 
AV-CONSULTING B.V. ® Industrielawaai
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer
s