Plan- bouwschade beoordeling

Schade ten gevolge van een bouwproject

Bij een bouwproject kunnen verschillende soorten schade voorkomen. De meest voorkomende zijn planschade, nadeel en bouwschade. Bedrijven en burgers kunnen in sommige gevallen de schade die zij menen te ondervinden verhalen

Er kan in grote lijnen een onderscheidt worden gemaakt in :

Planschade
Schade als gevolg van een nieuw bestemmingsplan.

Bouwschade
Schade aan onroerende zaken of personen die het gevolg is van de bouwactiviteiten

Nadeel
Economische schade die niet onder de definitie van planschade valt

Planologische maatregelen zoals bestemmingsplan wijzigingen, vrijstelling of wijzigingsprocedures ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening kunnen effect hebben op de waarde van het onroerende goed. In artikel 49 is bepaald een belanghebbende die schade lijdt tengevolge van een besluit ingevolge artikel 17 en 19 WRO een beroep kan doen op schadevergoeding. Een nadeel kan voortvloeien uit de realisatie een bouwplan. Bijvoorbeeld voor ondernemer omdat nu bedrijf niet meer is te bereiken.

Bouwschade, schade aan gebouwen of aan processen ten gevolge van de bouwactiviteiten, sloopactiviteiten of ontgrondingen. Ook onrechtmatige hinder c.q. landurige blootstelling aan hinder (geluid, trillingen, licht en stof) kunnen hierbij betrokken worden.

AV-CONSULTING kan vooraf een onafhankelijke planschade risicobeoordeling opstellen. Tevens kunnen wij vooropnames verrichten, schade en/of hinder prognosticeren door middel van geografische rekenmodellen. Ook kunnen wij tijdens de bouw- en sloopactiviteiten geluidsmetingen en trillingsmetingen verrichten. De gemeten niveaus kunnen worden getoetst aan bestekseisen of bepalingen in de circulaire bouwlawaai of sbr-richtlijnen voor schade aan gebouwen, hinder en schade aan productie processen.

AV-CONSULTING beschik hiertoe over enkele mobiele onbemande meetstations voor
geluid- en trillingen.

Meer info over bouwschade vindt u hieronder:

Artikelen over bouwschade
Planschade Risico Inventarisatie
Onbemand-trillingsmonitoring