Omgevingsvergunning (WABO)

Omgevingsvergunning (WABO)

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere de:

 • milieuvergunning;
 • bouwvergunning;
 • sloopvergunning;
 • monumentenvergunning;
 • huisvestingsvergunning;
 • gebruiksvergunning;
 • afvalbeschikking.

In de omgevingsvergunning zijn ook verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen opgenomen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

 • betere dienstverlening aan bedrijven en burgers
 • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
 • kortere procedures
 • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd

Alle benodigde vergunningen/ontheffingen kunnen in één keer en met één procedure worden aangevraagd.                          Alle  aanvragen dient u in bij 1 loket: Omgevingsloket online. Dit is het digitale loket van de Rijksoverheid, waar alle gemeenten, provincies en waterschappen op zijn aangesloten. U kunt hier ook nagaan of u een vergunning nodig heeft. In het Omgevingsloket gebruikt u 1 digitaal aanvraagformulier voor al uw activiteiten (zoals bouwen, kappen en slopen). En op uw aanvraag volgt een besluit.

Omgevingsvergunning Milieu
Volgens de wet  is het verboden om zonder vergunning een inrichting, die schade aan het milieu aanricht, op te richten of in werking te hebben. De wet gebruikt de term “inrichting”. Er moet dan sprake zijn van:

1. Menselijke activiteit c.q. handelen
2. Bedrijfsmatige uitoefening
3. Binnen vaste begrenzing.

Dit verbod geldt niet voor de zogenaamde AmvB-bedrijven. Dit zijn categorie bedrijven die  zijn aangewezen en die vallen onder een zogenaamde meldingsplicht. Het voornoemde verbod geld ook niet met betrekking tot veranderingen van de inrichting of werking daarvan die in overeenstemming zijn met de vigerende milieuvergunning.

Activiteitenbesluit
Zoals hiervoor reeds vermeld is het ook mogelijk – zeer waarschijnlijk zelfs -dat uw bedrijf niet onder de vergunningsplicht valt maar onder een zogenaamde meldingsplicht. De vergunningsplicht geldt namelijk niet voor categorieën inrichting die bij een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) zijn aangewezen. Voor die inrichtingen (bedrijven) gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. Anno 2018 valt het overgrote deel van de bedrijven onder de regels van het Activiteitenbesluit.

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit  valt doet u een melding aan het bevoegd gezag waarmee u eigenlijk aangeeft dat uw bedrijf voldoet, aan de eisen en regels die in de betreffende AmvB zijn gesteld. Het is goed om vooraf deze regels grondig door te nemen. Globaal zou men kunnen stellen dat een vergunning maatwerk is en een AmvB_melding een soort vergunning van de plank. In het kader van een vergunningsprocedure ingevolge de Wet milieubeheer of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden meestal door het bevoegd gezag diverse onderzoek gevraagd, enkele voorbeelden zijn:

1. akoestisch onderzoek
2. bodemonderzoek
3. luchtkwaliteitsonderzoek (fijnstof)
4. energiescan
5. lichtonderzoek

Bij al deze onderzoeken speelt het zogenaamde BBT-beginsel een belangrijke rol. Het BBT staat voor “Best Beschikbare Technieken” De IPPC-richtlijn integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging en verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Sinds 2007 moeten alle installaties die onder de reikwijdte vallen van de IPPC-richtlijn, voldoen aan deze richtlijn. De vergunningvoorschriften moeten gebaseerd zijn op het toepassen van Beste Beschikbare Technieken (BBT).