home
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
industrielawaaiRapport wet mileubeheer
industrielawaaiIndustrielawaai
horecalawaaiHorecalawaai
weg- railverkeersklawaaiWeg -Railverkeerslawaai
recreatielawaaiRecreatielawaai
recreatielawaaiRapport wet geluidhinder
geluidsisolatie berekeningGeluidsisolatie berekening
Akoestisch rapport BouwbesluitAkoestisch rapport Bouwbesluit
Wet Ruimtelijke OrdeningWet Ruimtelijke Ordening
archeologie onderzoekArcheologisch onderzoek
bodemonderzoekBodemonderzoek
watertoetsWatertoets
eco-scanECO- scan
eco-scanRuimtelijke onderbouwing
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
Plan- bouwschade beoordelingPlan- bouwschade beoordeling
Niet Geëxplodeerde ExplosievenNiet Geëxplodeerde Explosieven
bouwplannen / bouwvergunningBouwplannen / Bouwvergunning
bouwakoestiekBouwakoestiek / bouwfysica
geluidsisolatieGeluidsisolatie
asbestonderzoekAsbestonderzoek
bouwlawaaiBouwlawaai
ruimteakoestiekRuimteakoestiek
onbemand trillingsonderzoekOnbemande trillingsmetingen
arbo onderzoekArbo onderzoek
Geluid op de werkplekGeluid op de werkplek
trillingen op de werkplekTrillingen op de werkplek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteistonderzoek
luchtonderzoekLuchtonderzoek
stofonderzoekStofonderzoek
geuronderzoek, geurhinderGeuronderzoek, geurhinder
geluidsisolatieGeluidsisolatie
milieuvergunningMilieuvergunning
milieukundige begeleidingMilieukundige begeleiding
akoestisch onderzoekAkoestisch onderzoek
luchtkwaliteitsonderzoekLuchtkwaliteitsonderzoek
lichtonderzoekLichtonderzoek, lichthinder
lichtonderzoekLichtmeting, lichtmetingen NSVV
geluidsisolatieGeluidsisolatie
overige dienstenOverige diensten
projectmanagmentProjectmanagement
juridsiche zakenJuridische zaken
milieuadviesMilieuadvies
trillingsonderzoek (schade en/
of hinderTrillingsonderzoek (schade en/
          of hinder
 
akoestisch onderzoek, akoestische onderzoeken

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

De omgevingsvergunning zorgt voor een versimpeling van de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevings-vergunning.De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere:

 1. milieuvergunningen;
 2. de bouwvergunningen;
 3. de sloopvergunningen;
 4. de monumentenvergunning;
 5. de huisvestingsvergunning;
 6. de gebruiksvergunning;
 7. de afvalbeschikking.

 8. Aanvragen omgevingsvergunning.
  De melding Activiteitenbesluit kan in één handeling mee met de aanvraag om de omgevingsvergunning. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit om een omgevingsvergunning af te geven.
  Deze 26 vergunningen zijn verleden tijd…

  1. Aanlegvergunning
  2. Exploïtatieplan
  3. Sloopvergunning
  4. Binnenplanse ontheffing
  5. Projectbesluit
  6. Ontheffing bestemmingsplan
  7. Ontheffing beheersverordening
  8. Buitenwerkingstelling beheersverordening voor een project
  9. Ontheffing Bouwbesluit 2003
  10. Bouwvergunning
  11. Gebruiksvergunning
  12. Ontheffing voorschrift Bouwverordening
  13. Milieuvergunning
  14. Vergunning voor indirecte lozingen
  15. Meldingsplicht veranderen van de inrichting of van de werking daarvan
  16. Monumentenvergunning
  17. Sloopvergunning in beschermd stads- of dorpsgezicht
  18. Mijnbouwmilieuvergunning
  19. Sloopvergunning o.g.v. Bouwverordening
  20. Aanleggen of veranderen van een weg  
  21. Uitwegvergunning
  22. Vergunningen voor alarminstallatie aan een onroerende zaak
  23. Kapvergunning
  24. Reclamevergunning
  25. Opslagvergunning (roerende zaken)
  26. Toestemmingen die o.g.v. art. 2.2., tweede lid, van de Wabo zijn aangewezen in een verordening

  In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen. Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt 1 beroepsprocedure.

  Dit alles wordt ingediend bij 1 loket. Het loket is bij de gemeente, omdat de plaats van de activiteit, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, bepalend is. U kunt via het Omgevingsloket - online - controleren of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Voor het afgeven van een omgevingsvergunning heeft de gemeente in de regel acht weken de tijd. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met zes weken. Complexere aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken met een mogelijke eenmalige verlenging van zes weken. De plannen die u heeft, welke in afwijking zijn van het vigerend bestemmingsplan zulllen moeten grondslag moeten vinden in een gemeentelijke of provinciale structuurvisie. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening dienen gemeenten,provincies en Rijk hun beleid neer te leggen in één of meerdere structuurvisies. De structuurvisie vervangt de huidige planologische kernbeslissingen (op rijksniveau), streekplannen (op provinciaal niveau) en structuurplannen (op regionaal en gemeentelijkniveau). De structuurvisie kan gekarakteriseerd worden als een strategisch beleidsdocument. De visie moet de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid bevatten.

  Vanwege de koppelingen die er liggen tussen de Wet Ruimtelijke Ordening en diverse andere regelgeving zal de gemeente van u allerlei onderzoeken kunnen vragen die nodige zijn. Deze gegevens zijn voor de gemeente noodzakelijk voor een goede ruimtelijke onderbouwing.

  Wij noemen er hierbij een aantal:

  1. archeologisch onderzoek
  2. bodemonderzoek
  3. eco-scan
  4. watertoets
  5. akoestisch onderzoek
  6. luchtkwaliteitonderzoek
  7. planschade onderzoek

  Het laten uitvoeren van al deze onderzoeken is gebonden aan allerlei regels en voorschriften en dient door gespecialiseerde adviseurs uitgevoerd te worden. Dit betekent dat de kosten voor deze onderzoeken aanzienlijk zijn.

  U kunt kosten besparen door al deze onderzoeken bij één bureau onder te brengen zodat er niet allerlei dubbel uitzoekwerk hoeft te gebeuren. Daarnaast bent u er op die manier van verzekerd dat de onderzoeken onderling goed op elkaar aansluiten. AV-CONSULTING heeft de expertise in huis om deze onderzoeken in combinatie voor u uit te voeren.

  Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht is het voor derden (zoals buren etc.) mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen uw (bouw)plan. Deze bezwaren kunnen tot aan de Raad van State worden doorgezet. AV-CONSULTING heeft ook voor dit traject de nodige expertise in huis.

  Meer info over de procedure wet ruimtelijke ordening vindt u hieronder:
  Planschade Risico Inventarisatie
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
  Wet Ruimtelijke Ordering 2010 (2)
  Checklist goede ruimtelijke onderbouwing
 
AV-CONSULTING B.V. ® Omgevingsvergunning en Wet ruimtelijke ordening
Postbus 705 | 2800 AS Gouda T. 0182 - 35 2311 |
sitemap | disclaimer