Bouwkundige vooropnamen bij bouwwerkzaamheden

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. bouwschade opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Bouwkundige vooropnamen bij bouwwerkzaamheden

Tijdens het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden of ontgravingen kan er discussie ontstaan over schade aan woningen of belendende objecten etc. Deze schade zal zich manifesteren als het leed al is geschiedt. Er zijn scheuren ontstaan in stucwerk of in het metselwerk. Degene die de schade heeft opgelopen moet vervolgens aan kunnen tonen dat deze schade is ontstaan door de werkzaamheden en activiteiten, dat de scheuren er niet al waren en dat er een causaal verband is tussen de ontstane schade en de bouw-, sloop- of ontgrondingswerkzaamheden. Om juridisch zeker te zijn is het noodzakelijk dat voordat de werkzaamheden worden gestart er een bouwkundige vooropname wordt gemaakt.

Bouwkundige vooropnamen bij bouwwerkzaamheden Tijdens het uitvoeren van een bouwkundige opname wordt de staat van een object/gebouw exterieur en/of interieur visueel geïnspecteerd. De geconstateerde bestaande bouwkundige gebreken/onvolkomenheden worden omschreven en met behulp van foto’s vastgelegd. Aan de hand van het opnamerapport wordt de huidige situatie vastgelegd.

Gebreken die niet te fotograferen zijn bijvoorbeeld scheefstand van een pand, worden na overleg met een opdrachtgever op een andere wijze vastgelegd.

Gebreken dan wel constructiefouten welke zich onder/achter vloer-, wand- en/of plafondafwerkingen bevinden vormen over het algemeen geen onderdeel van de bouwkundige vooropname tenzij deze gebreken/constructiefouten zich duidelijk aftekenen in de voornoemde afwerking. Bij een bouwkundige opnamen zullen de geveldelen die aan het oog zijn onttrokken door de aanwezige begroeiing, opstand en/of inventaris meestal niet in de opname worden betrokken. Alleen de visueel waarneembare delen worden in de opname worden betrokken.

Een bouwkundige vooropname is de eenvoudigste/soberste vorm van een bouwkundige opname en moet als absoluut minimum worden gezien als bewijsstuk bij bouwschade. De standaard opname rapportage bestaat meestal uit een tekstgedeelte met vermelding van de aangetroffen gebreken en verwijzingen naar bijbehorende kleuren foto’s. De rapportages kunnen wij deponeren bij een relatie notaris. De kosten voor het opstellen van een Akte van Depot en de bewaring van een origineel exemplaar bedragen per rapport ongeveer 250 euro. Om inzicht te krijgen in het gedrag van bestaande scheuren in pand is het mogelijk om zogenaamde scheurmeters aan te brengen en deze te monitoren over een bepaalde periode. De scheuren kunnen vergroten door verlaging van grondwaterstand, bouwactiviteiten, sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden, langsrijden van zwaar bouwverkeer het maken van bouwputten ect. De resultaten van de scheurmeters kunnen ertoe leiden dat verder onderzoek noodzakelijk is.

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk