Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. bouwschade opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade 

Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade Door het aanbrengen van hoogtemerken aan objecten/gebouwen kan AV-Consulting doormiddel van een nauwkeurigheidswaterpassing (deformatiemeting) ten opzichte van meerdere vaste referentiepunten in de omgeving, voor aanvang van de bouw- of ontgrondingswerkzaamheden, de nulsituatie in verticale richting inmeten.

Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele zakking van een object/gebouw inzichtelijk te maken. Wij noemen dat een deformatie meting, een deformatiemeting geeft dus inzicht of tgv werkzaamheden – in geval van schade – deze ontstaan zijn ten gevolge van de deformatie van het bouwwerk  

Nulmeting voor werkzaamheden
Hierbij worden afhankelijk van het bouwwerk een aanstal hoogtemerken aangebracht en ingemeten. De meetgegevens worden in een rapportage vastgelegd.

Deformatiemetingen bij het bepalen van bouwschade Herhalingsmeting na werkzaamheden
Na het beëindigen van de werkzaamheden kunnen wij een herhalingsmeting doen welke vergeleken wordt met de nulmeting. Op basis van de verschillen kunnen vervolgens conclusies worden getrokken met betrekking tot het causale verband van de werkzaamheden en de opgetreden schade.Het uitsluiten van overige oorzaken met betrekking tot de schade kan het causale verband tussen schade en

de werkzaamheden aantonen. Het is mogelijk dat na het verrichten van de nulmetingen nader onderzoek plaats dient te vinden, dit kan echter pas in situ bepaald worden.Ontgrondingswerkzaamheden en ontwateren kunnen oorzaken zijn van grondzettingen waardoor deformatie van gebouwen optreedt met bijbehorende schade aan de draagconstructies, fundaties of interieurafwerking.

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk